آشنایی با فناوری نانو

استخدام سیستمهای اخیر فناوری اطلاعات، علاوه بر کاهش هزینه و افزایش بازدهی و بهبود بهرهوری یک سازمان، مقدمات شکلگیری مشاغل جدیدی را نیز فراهم میآورد (هر چند برخی از مشاغل در بخشهایی از صنعت بتدریج در حال از بین رفتن است). نقش کارگر در درجهی اوّل احساس مسئولیّت است؛ یعنی کارگر در آن کاری که به او محوّل است باید احساس مسئولیّت کند -همهمان باید احساس مسئولیّت کنیم- و کاری را که به او سپرده شده است باید مسئولانه انجام بدهد؛ کیفیّت را باید افزایش بدهد. همچنین این فناوری افزایش اثر بخشی و کارایی در انجام وظایف و افزایش در مقادیر داده و اطلاعاتی که می تواند پردازش ، توزیع و ذخیره میشود را نیز موجب می شود (Morton ,1996) . این احساس وحشت و ناامنی نسبت به ابژه ی بیگانه یعنی” امریکا- غرب” در نزد سوژه های انقلابی، امری ریشه دار در نظام اجتماعی- سیاسی ایران قبل از انقلاب به شمار می آید.در واقع این وحشت و ناامنی فراگیر بخشی از ویژگی های روان شناختی اجتماعی آن روزگار بوده است.

اولویّتهای مهمّ دیگری در بخشهای گوناگونِ مربوط به اقتدار ملّی و استحکام امنیّت و مصونیّت کشور، وجود دارد که تضمینکنندهی استقرار عدالت اجتماعی و استقلال و پیشرفت کشور است. 25- توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین. دوم آنکه کارهاى انسانى اعم از کارهاى فردى یا جریانات اجتماعى; ممکن است عادلانه باشد و ممکن است ظالمانه باشد و در صورتى که ظالمانه باشد، حقانیت آن زمینه زیرسؤال خواهد رفت. در ITSM ، نقش های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات را می توان بر اساس زمینه کاری سازمانها به روشهای مختلف ترکیب یا دسته بندی کرد، نقش هایی وجود دارند که به طور مستقیم با افراد در تعامل هستند، در حالیکه سایر نقشها به طور مستقیم با فناوری در تعامل و ارتباط هستند. البتّه اجرا به عهدهی دولت است؛ دولت است که باید در میدان و وسط میدان کار کند، امّا شما در این زمینه میتوانید خیلی کمک کنید.

فرض کنید ما با فلان کشور قرارداد معاملهی بازرگانی یا صنعتی میبندیم؛ باید معلوم بشود که این در کجای اقتصاد مقاومتی قرار میگیرد. رقم تخمینی 104 هزار دلار در سال برای افراد با سابقه کاری 10 سال به بالا گواه بر این نکته است که دانشجویان این رشته با تلاش و پشتکار میتوانند آینده موفقی را برای خود در خارج از کشور رقم بزنند. آن هم البتّه لازم است در کنار این وجود داشته باشد، امّا اینکه ما همهچیز را موکول کنیم به اینکه خارجیها بیایند اینجا سرمایهگذاری کنند، نه. وفق بند های ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست های کلی و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف مقام رهبری برشمرده شده است. سید حامد خسروانی شریعتی، تعریفی دیگر از فناوری اطلاعات بیان می دارد که بیان از فرابخشی بودن این رشته دارد، به گفته ایشان : مهندسی فناوری اطلاعات دانشی ترکیبی از مهندسی نرم افزار، مهندسی صنایع و مارکتینگ می باشد که رویکردی تحلیلی، تجاری و باریک بینانه به تکنولوژی های نوین اطلاعاتی دارد . به عبارت دیگر جمهوری اسلامی پیوسته آمادگی کار اقتصادی به همه کشورها حتی قدرت های بزرگ را نیز داشته ولی در عرصه سیاسی، این آمادگی نبوده است.

در همهی زمینهها همینجور است؛ در زمینهی اقتصاد همینجور است. در زمینهی سیاست هم همین است، در زمینههای گوناگون هم همین است. من چند روز پیش بود در یک صحبتی گفتم هر حرکتی که دولت در زمینهی مسائل اقتصادی میکند، بایستی برای ما روشن باشد که این کجای اقتصاد مقاومتی قرار میگیرد. این پژوهشگر دینی تصریح کرد: پس یک سیستم شرک و طاغوتی و هوای نفسی است که در برابر توحید می ایستد. نماییم انقلاب پیروز شده است. فناوری نانو را موج “چهارم انقلاب صنعتی” نامیدهاند. اقتصاد مقاومتی یک جدول تشکیلشده از خانههای متعدّد است؛ هر اقدامی که ما میکنیم، باید معلوم باشد که کجای این جدول را پُر میکند. آن کسی که سرمایهگذاری میکند، سعی کند حدّاکثر استفاده از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنی هزینههای تولید را کاهش بدهند؛ بعضی از بیتدبیریها، بیسیاستیها موجب میشود هزینهی تولید برود بالا، بهرهوری سرمایه و کار کم بشود. اگر با همین قوّت و با همین شیوه ادامه پیدا کند و جدّاً پیش برود، یقیناً آثار آن را مردم خواهند دید؛ اقتصاد مقاومتی.

دیدگاهتان را بنویسید