الاهیات فلسفی با نگاه عقلانی به دین

شکی نیست که هر چیزی که موجب تحکیم پیوند خانوادگی و سبب صمیمیت رابطه زوجین گردد برای کانون خانواده مفید است و در ایجاد آن باید حداکثر کوشش را مبذول داشت. و بالعکس هر چیزی را که موجب سستی روابط زوجین و دلسردی آنان می گردد و برای نظام خانواده زیانمند است باید با آن مبارزه کرد. 2 – آیا هر دو دین از یک دیدگاه به ازدواج نگاه میکنند و از آن یک تعریف و جایگاه ارائه میدهند؟ ؛ و اگر میترسید که ( به هنگام ازدواج با دختران یتیم ) عدالت را رعایت نکنید( از ازدواج با آنان چشم پوشی کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج کنید دو یا سه یا چهار همسر و اگر میترسید عدالت را( در باره همسران متعدد ) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید و یا از زنانی که مالک آنهایید، استفاده کنید.

این روایات و روایات متعدد دیگر اجرایی شدن احکام اسلام را از وظایف حاکم اسلامی میدانند که شامل حجاب نیز میشود. این فرمانروای جوان از قدرت اخلاقی سقراط در برابر مستی آنقدرها گفت که از شجاعتش در میدان جنگ! نکته مهم این است که عموم فقها استفاده از قدرت را مختص حکومت میدانند (نجفی، 1377، 21/383؛ موسوی خمینی،1386، 2/424 ) که این نکته نشان میدهد استفاده از قدرت در امر به معروف و نهی از منکر از وظایف حکومت است.

از سوی دیگر موضوع امر به معروف و نهی از منکر عام است و تمام وظایف شرعی از جمله حجاب را شامل میشود. وی ادامه داد: مد ساحتهای مختلف دارد اما ساحت اقتصادی مد را هیچکس نمیتواند منکر شود حتی کشورهایی مثل مالزی و ترکیه که به مد اسلامی ورود کردهاند تحت تأثیر ساحت اقتصادی مد قرار گرفتهاند که در آن نیاز به جلوهگری و تجمل گرایی وجود دارد. بنابراین، باید گفت که هرچند با توجه به فردی بودن حکم حجاب، الزام آن ممنوع و محظور است، اما آثار اجتماعی مترتب بر آن و ضرورت حفظ امنیت اخلاقی جامعه که مسئولیت خطیر و عمده نظام اسلامی است این اختیار را به حکومت میدهد که تا حدی که اخلاق عمومی جامعه خدشهدار نشود از قوه قاهره و الزام استفاده کند و براساس قواعد باب ضرورت مانند الضرورات تبیح المحظورات و الضروره تتقدر بقدرها در صورت برطرف شدن ضرورت و محظوریت، الزام و اجبار نیز منتفی میشود.

مهدي زاده ، حسين؛ (1388) ؛ پرسمان حجاب « پژوهشي در باب پوشش از ديدگاه قرآن ؛ چاپ پنجم ؛ قم : انتشارات صهباي يقين.. اگر ما مدهای غربی را مصرف میکنیم و آنها در ایران طرفدار دارند به این دلیل است که نتوانستهایم جوانانمان را متوجه کنیم که این پوشش در شأن آنها نیست. برای مثال، دو کلیِ سنگ و انسان با یکدیگر نسبت تباین دارند زیرا افرادِ هیچ کدام از این دو کلی با یکدیگر برابر نیستند. چرا این دانشآموزان آن قدر که دریافتی علمی و آموزشی دارند و لازم هم است بر روی رشد فکری و معنویشان کار کافی نشده است؟

؛ پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد. در وسائل الشیعه زنان از پوشیدن لباس رقیق و نازک نهی شدهاند و مردان نیز از اینکه چنین اجازهای به زنان بدهند نهی شدهاند. فرشید بهزادیان از گروه مخالف عنوان کرد: مقام معظم رهبری فرمودهآند ایران کشوری متمدن است، مهاجمان آمدند و رفتند و در کوتاه مدت بر فرهنگ ایران تأثیر گذاشتهاند اما در نهایت در در فرهنگ ما جذب شدهاند. خانم محجّبه مدیر است و مردِ متواضع مدیریت زن را می پذیرد و لذا مردانِ متکبّر اولین دشمن حجاب بانوان هستند؛ زیرا به غرورشان بر می خورد.

زن مدیر خانواده است و به همین دلیل نقش تربیتی زن روی همسر و فرزند بسیار مؤثر است. فلسفه پوشش و منع کامیابی جنسی از غیر همسر مشروع، از نظر اجتماع خانوادگی این است که همسر قانونی شخص از لحاظ روانی عامل خوشبخت کردن او به شمار می آید در حالی که در سیستم آزادی کامیابی، همسر قانونی از لحاظ روانی یک نفر رقیب و مزاحم به حساب می آید و در نتیجه کانون خانواده بر اساس دشمنی پایه گذاری می شود. نبودن حریم میان زن و مرد و آزادی های معاشرت های بی بندوبار، هیجان ها و التهابات جنسی را فزونی می بخشد و تقاضای سکس را به صورت یک عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی درمی آورد.

اساساً در روابط بین انسان ها مدیریت یک ارزش است. گفت: اگر در مسیر قد قرار بگیریم باید با قاعده آنها کنار بیاییم و حرکت کنیم قاعدهای که در آن یک روز سفید بودن پوست مد است و یک روز سیاه بودن آن. با این وصف اگر پذیرفته شود که در صدر اسلام با پدیده بیحجابی برخورد الزامآور یا بازدارنده نمیشده است تنها نتیجه آن، عدم لزوم مداخله حکومت است نه عدم جواز آن.

نقد و بررسی: حجاب در اسلام وظیفهاى است که برعهده زن نهاده شده است و در معاشرت و برخورد با مرد نامحرم باید کیفیت خاصى را در لباس پوشیدن رعایت کند. اکثر فلاسفه تحلیلی با این مسائل از زاویه تئوری علیت فلسفه علم پوزیتیویست برخورد میکنند. بدون آگاهی از دیدگاه و نظریة اسلام دربارة مسائل فلسفة اخلاق، چگونه ممكن است از اصول اخلاقی و ارزشی اسلام در برابر سایر نظامهای اخلاقی، دفاعی معقول و موجه داشت؟ بررسی آرای مختلف و ادله ارائه شده نشان میدهد که حکم وجوب حجاب یک حکم فردی است؛ یعنی رعایت حدود پوشش شرعی بر هر زن مسلمان واجب است و تخطی از آن حرام و مستلزم عقوبت اخروی است؛ درست مانند نماز که هر فرد مسلمان مکلف، ملزم به اقامه آن است تا جاییکه مبنای پذیرش و رد سایر اعمال واقع شده است.

او درک تنه درخت دانش را در مقالههای جهان، دیوپتری، هواشناسی و هندسه ارائه داد و ریشههای متافیزیکی آن را در کتاب مدیتیشن ایجاد کرد. این امر ثابت و شدنی نیست مگر اینکه شخصی امین بر آنها گمارده شود؛ شخصی که آنها را از تعدی و ورود در امور ممنوع بازدارد؛ زیرا در غیر این صورت هیچ کس لذت و سود خود را بهخاطر تباهی دیگری رها نمیکرد و به همین سبب خداوند حاکمی بر مردم قرار داد تا آنها را از فساد بازدارد و حدود و احکام را در میانشان اقامه کند.

نقد و بررسی: در بررسی این دلیل باید گفت که تمرکز آیه و روایات مورد استناد بر این است که زن مسلمان باید خود را از معرض نگاه نامحرم حفظ کند و در حقیقت درصدد است تا از بهوجود آمدن زمینه ارتکاب حرام جلوگیری کند، پس پیش از اینکه ناظر به مسئله حجاب باشد، نهی از عملی است که موجبات گناه را فراهم میکند. گذشتگان، فیلسوف را حکیم می نامیدند و مقصودشان از این کلمه این بود که حکیم کسی است که بر علوم مختلف، از علم طب گرفته تا علم ریاضیات تسلط دارد و همچنین حکمت فلسفه را نیز که به معنای علم به احوال موجودات است، آموخته است.

به میزانی که یک استاندارد اخلاقی منطقی در نظر گرفته شده است، ما میتوانیم اهداف و اقدامات خود را به درستی سازماندهی کنیم تا مهمترین ارزشهای خود را به دست آوریم. در نتیجه با وجود مثال های نقضی که درباره ی انگلیسی محور بودن فلسفه ی تحلیلی بیان شد، می توان گفت فلسفه ی تحلیلی به یک معنا دارای ریشه های انگلیسی است. عمر فلسفه به اندازه عمر زندگی انسان بر روی زمین است؛ زیرا بشر از اولین روز حیات بر کره خاکی، همواره با پرسش هایی اساسی و معماگونه درباره خود و جهان روبرو بوده است.

فلسفه با پایه ریزی مبناهای زندگی انسان، او را در نحوه زندگی و طریقه سلوک در اجتماع راهنایی می کند. تصورنکنید که من با زندگی به سبک وسیاق متظاهران به روشنفکـــری ناآشنا هستم. رنه دکارت این تئوری خود را در قالب جمله مشهور من فکر می کنم، بنابراین من هستم بیان کرد. مد نیازساز است و فرصت صحبت کردن و فکر کردن به شما نمیدهد. مرکز مشاوره روانشناسی مجیب با کادری متعهد، متخصص و مجرب در زمینه های مختلف از جمله ازدواج آماده خدمت رسانی به شما بزرگواران می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید