انتقال فناوری، راهکاری کارآمد جهت توسعه و تجاریسازی

اسلامی ایران، مجریان و مخاطبین سیاست فرهنگی کشور دردرجه اولاند. 4. تعاریفى که سیاست را نوعى رفتار معرفى مىنمودند. امّا در مورد نقش کارگران و مسئلهی کار و بنگاههای کاری و کارگری در اقتصاد مقاومتی که این مسئلهی مهمّی است. اقتصاد مقاومتی یک کلمه حرف نیست؛ اینکه گفتیم «اقدام و عمل»، معنایش این است که بایستی به یکایک بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتیبهطور واقعی و حقیقی عمل بشود؛ یعنی برای هرکدام، همین برادران، آقایان مسئول که بحمدالله علاقهمندند، بنشینند برنامهریزی کنند و قدمبهقدم برنامه را دنبال کنند؛ مسئلهی کار نقش دارد در اقتصاد مقاومتی. نقش کارگر در درجهی اوّل احساس مسئولیّت است؛ یعنی کارگر در آن کاری که به او محوّل است باید احساس مسئولیّت کند -همهمان باید احساس مسئولیّت کنیم- و کاری را که به او سپرده شده است باید مسئولانه انجام بدهد؛ کیفیّت را باید افزایش بدهد. یکی از کارهایی که باید انجام بگیرد تا کارگر بتواند کیفیّت کار را بالا ببرد مهارتافزایی است؛ همین فنّیحرفهای که ایشان گفتند؛ بنده سالها است هر وزیر آموزشوپرورشی، هر وزیر کاری که بر سر کار آمده است، روی مسئلهی فنّیحرفهایها تکیه کردم، تأکید کردم؛ این را باید جدّی گرفت، این یک کار اساسی است. اقتصاد مقاومتی یک کلّ فراگیر است که از عرصهی علمی تا عرصهی فعالیتهای فنّی، تا عرصهی خدمات، تا عرصهی بازرگانی و صادرات و واردات، تا عرصهی آموزش در دانشگاهها و دبیرستانها، همه را شامل میشود.

هم دستگاههای دولتی، هم دستگاههای غیر دولتی، هم آحاد مردم و خانوادهها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعاً جهاد است. ۲۴. نظارت بر حفظ و نگهداری اموال و دارائیهای منقول و غیر منقول وزارتخانه و تمرکز اسناد و مدارک مربوط. اگرچه تولیدکنندگان محصول تا حدودی در جبهه فناوری از فرآیند انتقال درگیر هستند، اما تمرکز اصلی آنها بر ارائه محصول جدید یا بهبودیافته برای مصرفکنندگان محصول است. با توجه به مجموعه ذینفعان تعریف شده در بخش قبلی و همچنین لزوم ایجاد یک ساختار و نظام مستمر برای موفقیت انتقال فناوری، میتوان از یک مدل ترکیبی برای درک مفهوم مشارکت، تعیین موقعیت هر یک از اقدامات برنامهریزی شده و ارزیابی دقیق فرآیند انتقال استفاده نمود. علاوه بر این لازم است که از رهیافت نظری سیستم ها که تنها فن آوری را به عنوان مهم ترین و تعیین کننده ترین عامل مورد توجه قرار می دهد احتراز نمود . اطلاعات شخصی گردآوریشده هنگام ایجاد حساب Mi در تارنماهای ما یا از طریق گوشیهای ما، برای ایجاد حساب شخصی Mi و صفحه نمایه شما مورد استفاده قرار میگیرد. به منظور ارزیابی عملکرد، تحلیل و سایر خدمات تجاری، ممکن است اطلاعات (غیرشخصی) را به صورت تجمیعشده با سومشخصها (مانند آگهیدهندگان در تارنماهای ما) نیز به اشتراک بگذاریم.

البتّه در مورد تقنین، دولت محترم باید لوایح مناسب را بیاورد؛ مجلس نمیتواند صرفاً به طرحها متّکى باشد؛ باید لایحه بیاورند. فناوران اطلاعات نیاز به فناوری را تعیین میکنند در حالیکه متخصصان علوم رایانه فناوری مورد نیاز را تولید میکنند. شاید به همین دلیل است که در عصر اطلاعات، کشورها را بر پایه کمیت و کیفیت اطلاعاتی که در اختیار دارند، طبقهبندی میکنند. اینکه خدای متعال از زبان پیغمبر فرمود: رَحِمَ اللهُ اِمرَأً عَمِلَ عَمَلاً فَاَحکَمَه -که بنده این حدیث را شاید دَهها بار تا حالا خواندهام- رحمت خدا بر آن انسانی که کاری را انجام میدهد و آن را محکم انجام میدهد، محکمکاری میکند، خب این الزاماتی دارد. نه اینکه ما با ارتباط با فلان کشور -حالا کشور اروپایی، کشور آسیایی، آفریقایی- مخالفیم، نه، آنهایی که با بنده کار کردند میدانند. با کمال مسرت به اطلاع پژوهشگران، اساتید، دانشجویان دوره های تکمیلی و سایر علاقمندان می رساند مجوز انتشار فصلنامه توسط وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 83146 دریافت شده است. ۲. سیاستگذاری در جهت بررسی و تهیه طرح های توسعه هنرهای نمایشی به منظور ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه. اینکه گفتیم جوانهای مؤمن و حزباللّهی و انقلابی کارهای فرهنگی خودجوش را رها نکنند و دنبال بکنند، و همهی دستگاههای فرهنگی کشور را دعوت کردیم و میکنیم که در این جهت حرکت کنند، این، بخش فرهنگیِ این عدم تبعیّت است، این جهاد بزرگ است، جهاد کبیر است.

اینکه از همهی استعدادهای موجود کشور دعوت میکنیم که استعدادهای خودشان را در خدمت پیشرفت این کشور به کار بیندازند و به صحنه بیاورند و به میدان بیاورند و از مسئولان دولتی و سایر مسئولان دعوت میکنیم که از این استعدادها استقبال بکنند، این آن بخشِ فعّالِ اجتماعیِ این جهاد کبیر است. مهارت کاری بر عهدهی مسئولان است؛ همین فنّیحرفهایها و انواع کارهای دیگری که میشود انجام داد برای مهارتافزایی کارگر؛ کارفرما هم مؤثّر است، دولت هم مؤثّر است. فرض کنید نمایندهی مجلس در مجلس، مسئول فلان نهاد در آن نهاد، مسئولان گوناگون در بخشهای مختلف، بخشهای آموزشی، بخشهای علمی و غیره. اگر ما جدی بگیریم، الان مثلا فرض بفرمایید گزارش میآید، حالا من نمیدانم، فلان دستگاه را یا فلان ابزار را یا فلان قطعه را که خیلی هم مهم است و کاربرد زیادی دارد، فرض کنید فلان دستگاه فنّی ما دارد میسازد، خوبش هم میسازد، مپنا، آقای علیآبادی اینجا نشسته، منباب مثال؛ بعد همین را ما وارد کنیم. چهکار کنیم که کارگر این توانایی را پیدا کند که کیفیّت کار را بالا ببرد؟

دیدگاهتان را بنویسید