بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در سه دهه اخیر

4. تعاریفى که سیاست را نوعى رفتار معرفى مىنمودند. 2. تعاریفى که سیاست را به معنى حکومت که نوعى از نهادهاى رسمى و اجتماعى است مىدانستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهند ارتباطات سیاسی بر نگهداشت وجه نقد تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین کنکاش و جستجوی رابطه احتمالی بین این مقوله ها و چگونگی آن، مسئله و هدف اصلی این نوشته است و نگارنده ضمن تأکید بر اهمیت بررسی این موضوع، وجود رابطه مثبت بین این مفاهیم سه گانه را مهم ترین یافته نوشته خود معرفی می کند و نشان می دهد که چگونه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به کارکردهای اساسی دولت در جامعه مدد رساند، فرایند توسعه سیاسی را تسهیل نماید و در نتیجه توسعه مستمر و پایدار خود را نیز تضمین کند. به دنبال انتخابات مجلس ششم و پیروزی اصلاحطلبان، فضای سیاسی مثبتتری میان ایران و اروپا به وجود آمد. کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه ی اتاق ایران که با حضور نمایندگان کلیه ی تشکل های اقتصادی و صنفی این حوزه و همچنین نمایندگان کلسه ی دست اندرکاران و متولیان این بخش برگزار می شود، محلی برای ارائه ی راهکارها برای توسعه اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات ، پایش بازار و محیط کسب و کار و تسهیل و بهبود زیست بوم این بخش است.

همچنین توسعه رسانه به عنوان ابزار ایجاد شفافیت اقتصادی به عنوان زمینه ساز کاهش مفاسد از دیگر رویکردهای کمیسیون است. وی بر این اعتقاد بود که سطح تعارض­ها در نظام بین­المللی از حوزه­های خاندانی، ملی، و ایدئولوژیک عبور کرده است. بیشتر چکیده: در عصر اطلاعات، دانش مهمترین عامل کسب موفقیت برای یک فرد و یک سازمان است. نظر به رشد فزاینده تولید و ثبت اطلاعات دستگاهها در رایانه و شبکههای رایانهای و تبادل دستگاهی مکاتبات و دادهها، حراست از سرمایههای اطلاعاتی دیجیتال حوزه فناوری اطلاعات و به حداقل رساندن هرگونه تهدید و آسیبپذیری داخلی و خارجی اهمیت زیادی دارد و نیازمند مجموعه ابتکارات و اقدامات امنیتی اعم از سختافزاری ویا نرمافزاری برای مقابله و خنثی کردن تهدیدات است. توجه به لزوم توسعه ی بستر ICT به عنوان بخش محرک و همچنین حوزه ای از اقتصاد که رشدی بیش از میانگین دیگر بخش ها دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t و تحلیل عاملی و آزمون فریدمن) انجام شد.

وی به ایجاد شرکتهای خصوصی در این دوره اشاره کرد و گفت: در این دو دهه برخی شرکتهای خصوصی منطبق با قانون بخشی از فعالیتهای صنعت نفت را به دست گرفتند، البته آن زمان بیشتر نظام پیمانکاری از نوع مسائل تنزل یافته و معمولی بود، برخلاف امروز که نظام پیمانکاری پیشرفته داریم، آن زمان فعالیت آنها تحت نظارت کامل دولتی بود. دانش فناوری اطلاعات و رایانه با هم فرق می کنند، البته در موارد زیادی با هم اشتراک دارند. فَنّاوری اطلاعات، فا. ( رایانه ) اصطلاح عام ناظر بر تمام فنونی که در آنها از رایانه و فَنّاوریِ ارتباطات برای ایجاد، ذخیره سازی، نمایش، تبادل و مدیریّتِ اطلاعات استفاده می شود. همچنانکه در این زبان به عبارتِ اخیر اصطلاحاً IT گفته می شود، در زبان فارسی به فَنّاوری اطلاعات اصطلاحاً فا گفته می شود. این مقاله به مثابه گامی نخست به طرح نظری همین بحث می پردازد و تلاش می کند تأثیر متقابل «فناوری اطلاعات و ارتباطات» را بر مهم ترین عنصر عرصه سیاست، یعنی «دولت» و نیز بر حوزه «توسعه سیاسی» و پیش نیازهای آن مطالعه نماید. به منظور تضمین اصالت مقالات منتشر شده و جلوگیری از نقض اصول اخلاقی نشر در حوزه سرقت علمی، تمام مقالات ارسالی توسط سامانه مشابهت یاب سمیم نور، بررسی خواهند شد.

این تیم در ابتدا تحت نامهای تجاری گوناگون فعالیت های خود را آغاز نمود که پس از تغییرات ساختاری ایجاد شده از سال 1389 به شکل مستقل با نام تجاری NIS ICT در صنعت مدیریت فناوری اطلاعات ایران به بیش از 225 سازمان ایرانی در صنایع مختلف ارائه خدمت نمود. اگر طرف آمریکایی مشکل افکار عمومی را دارد ، باید بگویم ما هم مشکل افکار عمومی را در ایران داریم. همه حقوق از آن پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) است. در عین حال در صنعت حمل و نقل مسائل مربوط به مدیریت ناوگان و مدیریت ترافیک و تعیین استراتژی حمل و نقل در سطح شرکت و شهر و کشور مطرح است که ربط مستقیمی به مهندسی مکانیک ندارد اما فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) ( به فارسی فاوا ) مهمترین مقوله در این زمینه است. در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید. چه هدفی برای آنها در نظر داشته باشیم؟

دیدگاهتان را بنویسید