به زبان ساده – فرادرس – مجله

در اینکه حکم یاد شدهاختصاص به گندم و جو دارد یا همه محصولات زمین اجارهاى را دربر مىگیرد، اختلاف است. بالاتر از فتوسفر کروموسفر یا فام کره است که تنها در زمان هایی که خور گرفت یا گرفتگی کامل خورشید را داریم به شکل حاشیه های قرمز رنگی دیده می شود. از آنجا که سرعت حرکت خورشید از دید ناظر زمینی ثابت نیست، لذا اخترشناسان برای محاسبه خاصّه (آنومالیِ) خورشید (یعنی فاصله زاویهای خورشید از نقطه اوج، a)، ابتدا خاصّة الوسطی (آنومالی میانگین، am) را ــکه تابعی خطی نسبت به زمان است ــ حساب میکردند. کمربند داخلی به فاصله ی 3،200 کیلومتری و کمربند بیرونی در 16،000 کیلومتری سطح زمین قرار دارد. در سال 2019 قطب شمال مغناطیسی در شمال کانادا قرار داشته، اما با سرعتی در حدود 50 کیلومتر در سال در حال حرکت است و در حدود یک دهه دیگر به شمال روسیه میرسد. دیگر ماموریت های فضایی که به مطالعه ی خورشید پرداختند سوهو ( soho)، رصدخانه ی دینامیک خورشیدی ( SDO ) و سفینه های فضایی دو قلوی استریو ( STEREO ) بودند.

لکه های خورشیدی هم در سطح یا فتوسفر کره خورشید موجودند. چگالی مواد در نزدیکی سطح زمین 7.2 یا کمتر از نصف چگالی متوسط زمین است. فاصله ی زمین به طور متوسط تا خورشید برابر با یک واحد نجومی است.هر واحد نجومی برابر با 150 میلیون کیلومتر است. اگرچه به صورت معمول اندازه یک میدان مغناطیسی با افزایش فاصله از منبع ضعیف میشود، ولی اثرات ضعیف آن تا بینهایت گسترش پیدا میکند. به هر جسمی بر روی زمین یک نیروی گریز از مرکز وارد می آید که در استوا بیشترین مقدار را دارد و در قطب صفر است.در نتیجه وزن اجسام در قطب بیشتر است تا در استوا.(این اختلاف جرم بسیار کوچک است و بیشتر از لحاظ علمی مورد توجه است). در نتیجه ی این که چگالی برابر است با جرم بر حجم،چگالی حدوداً می شود: cm3 5.5 . همانگونه که از تصویر روشن است، تغییرات جهت میدان مغناطیسی در طول روز کمتر از ۰٫۱ درجه است و شدت کل میدان مغناطیسی تنها در حد چندصدم نانو تسلا تغییر میکند. میدان مغناطیسی اطراف زمین سبب میشود که زمین تا حد زیادی از «بادهای خورشیدی» (Solar Wind) در امان بماند. شکل کلی لایه مگنتوسفر زمین ناشی از بادهای خورشیدی است و تغییرات سرعت، چگالی، جهت و میدان مغناطیسی آن به صورت مستقیم بر محیط فضای اطراف زمین تاثیر میگذارد.

میدان مغناطیسی زمین که به آن میدان ژئومغناطیسی نیز گفته میشود، به طور موثر تا هزاران کیلومتر در اطراف زمین امتداد مییابد و لایه مگنتوسفر را تشکیل میدهد. در طی تاریخ در بیشتر فرهنگ ها و اساطیر از مصر باستان گرفته تا ازتک ها، بومیان آمریکا و چینی ها خورشید نمود روشنی دارد. ما بر حرک واقعی واقف نیستیم.آنچه مشاهده می شود حرکتی ظاهری است به صورت دوران ظاهری کره ی آسمان-یعنی طلوع ستارگان و خورشید از افق شرقی و غروب آن ها در افق غربی.نظیر این رابطه میان حرکت واقعی و حرکت ظاهری،در قطار متحرک هم وجود دارد.چون از پنجره قطاری که رو به شمال می رود به بیرون نگاه کنیم حرکت ظاهری منظره های مجاور را به سمت جنوب مشاهده خواهیم کرد. مشاهده می کنید که در یک روز نجومی،این خط یک دور کامل را در خلاف جهت حرک عقربه های ساعت پیموده است. زمین به دور خورشید نیز در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت میگردد.(مدار زمین بیضی شکل است و خورشید در یکی از کانون های بیضی است). برای اینکه فوتون های نور بتوانند از هسته ی چگال خورشید فرار کرده و به سطح آن برسند چند صد هزار سال زمان لازم است. به عبارتی دیگر مدت زمان یک شبانه روز این مقدار است.

تجزیه ی شیمیایی نشان می دهد که پوسته تقریبا از 47 درصد اکسیژن، 28 درصد سیلیسیم، 8 درصد آلومینیوم، 5 درصد آهن و درصد های اندکی از تعداد زیادی عناصر دیگر تشکیل شده است. ارتباط و تعامل بین خورشید و زمین باعث به وجود آمدن فصل ها، جریان های اقیانوسی، آب و هوا و تغییرات اقلیمی می شود. بین هر دونقطه یک نقطه میانی ایجاد میشودکه قابلیت ویرایش و جابجایی دارد. یک حلقه جریان باعث ایجاد میدانی شبیه به میدان مغناطیسی زمین میشود. زمین نجس با جریان آب جاری یا باران یا کثیر بر آن و زوال نجاست و نیز با تابیدن خورشید برآن و خشک شدن، پاک مىشود. پاک شدن، بازوال نجاست بر اثر راه رفتن بر روى زمین حاصل مىشود، بدون نیاز به پیمودن مسافتى معین از آن؛ لیکن از برخى قدما نقل شده که راه رفتن به مقدار پانزده گام را شرط حصول طهارت دانستهاند. ۴. سرایت نجاست از زمین به کف پا یا ته کفش به قول برخى. هر یک از قارهها روی یک یا چند صفحه قرار گرفتهاند. خوشه محلی ستارگان یا سرعتی در حدود چند صد کیلومتر در ثانیه بر گرد مرکز کهکشان ما می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید