تحقیق درباره ی اقیانوس ها + دانلود فایل – کافه لینک

به علت این که نواحی بزرگی از اقیانوس ها هنوز به وسیله بشر مورد اکتشاف قرار نگرفته یا عمق یابی نشده اند.بنابراین نمی توانیم در باره چگونگی و رمز و راز ته این اقیانوس ها، نظر قاطع و کاملی داشته باشیم. چون در این نواحی هوا خشک است نه تنها مواد غذائی خاک شسته نمی شود بلکه امکان دارد مقداری املاح مختلف نیز به وسیله آب زیرزمینی در هنگام تبخیر به سطح زمین بیاید و در آنجا جمع و انباشته گردد. این جریانها به وسیله اثر کوریولیس در اقیانوسهای نیمکره شمالی دوایر عظیمی در جهت حرکت عقربههای ساعت طی میکنند و در اقیانوسهای نیمکره جنوبی دوایر عظیمی در خلاف جهت حرکت عقربههای ساعت میپیمایند. در واقع ، بهتر این بود که گفته شود اقیانوس ، زیرا اقیانوسهای آرام ، اطلس ، هند ، منجمد شمالی و منجمد جنوبی اقیانوس یکپارچهای هستند پر از آب شور ، و میتوان قارههای اروپا ، آسیا ، آفریقا و آمریکا و خشکیهای کوچکتری مانند قطب جنوب و استرالیا را جزیرههای این اقیانوس یکپارچه پنداشت.

12 میلیون سال پیش آب اقیانوس ها دائماً در حركت بود، جریان های آب به دور اقیانوس می رفتند و آب را با چرخش و پیچش به دور قاره ها می بردند، آمریكای شمالی و جنوبی به هم متصل نبود، آب بدون مانعی بر سر راهش بین اقیانوس های اطلس و آرام در جریان بود به این، جریان آبراهه آمریكای مركزی می گویند. طی دوران های تحول كه ورقه های سازنده پوسته زمین در كنار هم می لغزیدند با یكدیگر برخورد می كردند، این ورقه ها گاهی به هم می چسبیدند، زمانی هم تنها به سویی می رفتند و شكل اقیانوس را در سطح كلان تغییر می دادند. برای نمونه بیشتر سنگ های آهکی زمین ته دریاهای کم عمق بوده اند. برای باز شدن کوکوپیت های قالبی تنها کافی است مقداری آب روی آن بریزید . حیات در روی زمین محدود به چند مترمربع از سطح زمین است، (اگر چه پرندگان و سرنشینان هواپیماها گاهی از این حد و مرز بیرون میروند) و حال آنکه حیات در اقیانوسها سراسر اقیانوس را تا اعماق 15 کیلومتری و در بعضی نقاط تا اعماق بیشتر ، اشغال میکند. حیات در روی زمین محدود به چند مترمربع از سطح زمین است، (اگر چه پرندگان و سرنشینان هواپیماها گاهی از این حد و مرز بیرون میروند) و حال آنکه حیات در اقیانوسها سراسر اقیانوس را تا اعماق ۱۵ کیلومتری و در بعضی نقاط تا اعماق بیشتر ، اشغال میکند.

چنین جریان مستقیمی در اقیانوس آرام واقع است و چندین کیلومتر در امتداد استوا به طرف مشرق طی میکند. جریانی که در امتداد خط استوا حرکت میکند، تحت تاثیر اثر کوریولیس قرار نمیگیرد و ممکن است مسیری مستقیم طی کند. با دست یافتن آدمی به پایینترین عمق دریا ، منبع جدید و با ارزشی از مواد کانی ممکن است، به دست آید. حجم این اقیانوس با توجه به اینکه عمق متوسط اقیانوسها ۷/۳ کیلومتر است، در حدود ۱۳۴۰ میلیون کیلومتر مکعب است. ضایعات شیشهای بیشتر حیات وحش را از ماندن در این منطقه منصرف کرده است، اما فوکها، نهنگها و ماهیها را همچنان میتوان در این ساحل یافت. تقریبا مسلم است که نخستین صورتهای حیات در اقیانوسها ظاهر شده است و از لحاظ کمیت محض ، هنوز هم قسمت اعظم حیات در اقیانوسها است. آگاهیهای انسان درباره اقیانوسها ، و به خصوص کف آنها ، تا سالهای اخیر به همان اندازه آگاهیهای او از سیارههای دیگر بوده است. اما این کف چگونه به وجود میآید؟ سپس معلوم شد که کابل تلگرافی که در سال 1860 از کف دریای مدیترانه از عمق 1600 متری گذرانده بودند، از مرجانها و گونههای دیگر پوشانده شده است.

نخستین کتاب درسی خود را درباره اقیانوسنگاری ، به نام جغرافیای فیزیکی دریا ، در سال ۱۹۵۵ منتشر کرد. از عوامل موثر بر مقاومت کششی میتوان به رطوبت و تراکم خاک اشاره کرد. «تراکم» (Compaction)، فرآیندی است که در آن، با خروج هوا بر اثر اعمال تنش و نزدیکتر شدن ذرات جامد، چگالی خاک افزایش مییابد. این اقیانوس در برگیرنده ۲/۹۷ درصد H2O زمین است و چون در هر سال ۳۳۰۰۰۰۰ کیلومترمکعب از آب اقیانوس تبخیرمیشود و سپس به صورت باران یا برف بر زمین میبارد، در نتیجه چنین بارشهایی در حدود ۸۲۵۰۰۰۰ کیلومترمکعب آب شیرین در زیر قارهها و در حدود ۱۲۵۰۰۰۰ کیلومتر آب شیرین در دریاچهها و رودخانهها گرد آمده است. یعنی برابر با ۱۵/۰ حجم کل سیاره زمین است. عمق متوسط اقیانوس جهانی ۳۷۹۵ متر است و این چهار و نیم برابر ارتفاع متوسط خشکی از سطح دریا می باشد. این جزیره که در سدههای گذشته در پی عملکرد و فعالیت گروههای انسانی با حفر کانال از توده اصلی خشکی خود (شبه جزیره میانکاله) جدا افتادهاست. از این گذشته ، تا آنجا که میدانیم، کره زمین تنها جرم منظومه شمسی است که در آن اقیانوسهایی وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید