تعامل فناوری اطلاعات با توسعه انسان محور

در حقیقت توسعه ورزش هم از بعد سلامت بخشی و هم از زاویه قهرمانی و بهبود رکوردها، نیازمند به بهره گیری ازدستاوردهای مبتنی بر فناوری های نوین علوم انسانی،علوم پزشکی، ریاضی و فنی ومهندسی می باشد تا با تحقیقات و ارائه راهکارهای علمی و فنی، ضریب اثربخشی صنعت ورزش در توسعه کشور را ارتقا دهد. حاکمیت، در نظامهای سیاسی گوناگون اعم از سلطنت موروثی با تعریف ماکیاولی و ژان بدن، سلطنت مطلقه مدنی ازنظر توماس هابز، سلطنت مشروطه منطبق با دیدگاه جان لاک، و جمهوری بر اساس منطق اندیشمندانی همچون ژان ژاک روسو، هرکدام بر اساس تعریف خاصی که برآمده از ماهیت آن نظام سیاسی است با حقوق و آزادیهای فردی مواجه میشوند و به همین دلیل محدودیتهای توسعه سیاسی با توجه به تنوع ساختارهای سیاسی، متنوع و متفاوت میشود؛ بهطوریکه در نظام سلطنتی موروثی، بیشتر، از امتناع توسعه سیاسی میتوان سخن گفت زیرا در این نوع ساختار سیاسی محور اصلی سیاست، تشخیص شاه و عملکرد مبتنی بران است. ۱۹. هماهنگی و تعامل با حوزه های ذی ربط در برنامه ریزی امور فرهنگی، هنری، تبلیغی و اجتماعی عشایر کشور با توجه به مصوبات و دستورالعمل ها. مطالعه زبان یا زبانشناسی، به عنوان یکی از زیر شاخههای علوم انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در قرن بیستم و بیست و یکم بخش قابل توجه ای از فعالیتهای فلسفی به مبحث تحلیل زبان و این سؤال مبنایی که ویتگنشتاین مطرح کرد که بسیاری از سر درگمیهای فلسفی ما ناشی نوع کاربرد ما از واژگان است؛ پرداخته شدهاست.

در سطح بالاتر انسان شناسان با مطالعه دقیق چهار عامل اصلی زیستی، تاریخی، زبانی و فرهنگی؛ انسانشناسی را با رویکرد تکامل انسانی در قالب یک فرهنگ بزرگ و جهانی مد نظر دارند که جوامع مختلف به عنوان زیر فرهنگها و اجتماعات مختلف آن را تشکیل میدهند. از مهمترین شاخصهها و سوابق مورد استناد در این زمینه میتوان به آثار تاریخی، معماری، آثار زیستی و محیط زیستی و چشماندازهای فرهنگی جوامع نام برد. در کنار این موضوع مبحث زبانشناسی تاریخی، پیشرفت و رشد جوامع را در طول زمان مورد مطالعه قرار میدهند و به تبعیت همین موضوع بسیاری از مطالعات ادبی در زمینههای مختلف مانند نثر و نظم و نمایشنامه و… دانشمندان علوم انسانی از روشهایی استفاده میبرند که در درجه اول تحلیلی و نقادانه یا نظریه پردازانه هستند و مجهز به اجزا و ابزار مهمی در تاریخ بشری میباشند که از روشهای عمدتاً مبتنی بر تجربه در علوم تجربی متمایز میشوند.

استخدام سیستمهای اخیر فناوری اطلاعات، علاوه بر کاهش هزینه و افزایش بازدهی و بهبود بهرهوری یک سازمان، مقدمات شکلگیری مشاغل جدیدی را نیز فراهم میآورد (هر چند برخی از مشاغل در بخشهایی از صنعت بتدریج در حال از بین رفتن است). امروزه انسان شناسان از اصطلاحات جوامع «کمتر پیچیده» بیشتر استفاده میکنند. شرکتهای تولید کنندهی گوشی همراه نظیر اپل و سامسونگ نمونههایی خوب هستند، این دو شرکت الکترونیکی برای خلق گوشیهای هوشمند جدید و دیگر دستگاههای الکترونیکی و برای ماندن در رقابت از بالاترین سطح فناوری استفاده میکنند. همچنین یکپارچگی فناوریهای مربوط به بازیوار سازی کلاس درس دانشآموزان را در حین آموزش سرگرم و هوشیار میکند، زیرا بازی فضای خسته کنندهی کلاسهای درس را از بین میبرد. امّا به سبب سطح پایین فعالیتهای اقتصادی، حجم مبادلات در اغلب موارد می توان گفت که سطح چنین روابطی بیشتر از دوران پیش از انقلاب اسلامی نبوده است. در تاریخ 32-1330 در زمان حاکم شدن دکتر مصدق ملی گرایی برجسته بود، در زمان پهلوی دوم لایه ایرانی و تجدد گرایی برجسته شد اما به معنی نادیده گرفتن اسلام در آن مقطع نبود بلکه از دیدگاه نخبگان حاکم عصر پهلوی برای پیشرفت کشور تکیه بر اصول دموکراسی و سکولاریته ضروری است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک بر گفتمان تجددگرایی تفوق پیدا کرد این گفتمان بوِیژه با کثرت گرایی، جامعه مدنی و نیز ناسیونالیسم ایرانی سر ستیز داشته است و در مقابل بر رهبری، انضباط اخلاقی،ارزشهای سنتی، نخبه گرایی سیاسی و کنترل فرهنگی تمرکز نمود.

یک فعالیت تجاریسازی موفق، همانند فعالیت تحقیق و توسعه محصول، نیازمند سرمایهگذاری پایدار و قابلتوجه از سوی دریافتکننده و البته، همراهی و تعامل خوب واگذارنده فناوری است. اصطلاح اُمانیست همچنین یک موضوع و رویکرد فلسفی را شرح میدهد که برخی دانشمندان «غیر بشرگرا» در علوم انسانی را شامل نمیشود. علوم انسانی که به شکل سنتی حوزههای مانند تاریخ، ادبیات، موسیقی و هنر را با تأکید بر ادراک افراد و رویدادهای خاصی و دستهبندی زمانی .. مورد مطالعه قرار میدهند؛ و علوم اجتماعی که عموماً سعی در ایجاد روشهای علمی برای فهم پدیدههای اجتماعی به صورت کلی را دارند؛ ولی این روشها با آنچه که در مطالعات علوم طبیعی استفاده میشود، متفاوت است. علوم انسانی، شامل زبانهای باستانی و مدرن، ادبیات، فلسفه، مذهب، هنر و موسیقیشناسی میگردد. امروزه، علوم انسانی، بیشتر به دانشهایی گفته میشود که در مقابل علوم طبیعی (همانند آموزشهای فنی و حرفهای) قرار دارد؛ برای نمونه، علوم اجتماعی از آن نوع است. با این وجود، تأثیر ایدههای کلاسیک در بسیاری از رشتههای علوم انسانی، مانند فلسفه و ادبیات، همچنان قدرتمند است. جامعهشناسی، روانشناسی، زبانشناسی، مدیریت، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی و تاریخ چند نمونه از رشتههای علوم انسانیاند. باستانشناسی به عنوان شاخه ای از علوم انسانشناسی در اکثر کشورها دستهبندی میشود هر چند همزمان در گروه مطالعات تاریخ نیز رکن اساسی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید