جنگ زنجیر نخستین جنگ اعراب با ایران – تاریخ پارسی

نصیر احمد نور با اشاره به سابقه تاریخی روند مهاجرت شهروندان افغان گفت: زمانی که افغانستان مورد تجاوز و اشغال قرار گرفت مردم ما دو گزینه داشتند یا باید با اشغالگر هم رکاب میشدند و به دنبال توسعه طلبی شوروی علیه سایر همسایگان و سایر کشورهای منطقه میرفتند یا اینکه بدون برنامهریزی و فراهم بودن امکانات دست به مقاومت می زدند بنابراین مردم ما با انگیزههای دینی و میهنی مقاومت کردند. اعتماد در ادامه نوشت: البته کشورهای کوچکتر که ارزشهای تاریخی، فرهنگی و دینی مشترکی با افغانها دارند برای دستیابی به اهدافشان در این کشور در موقعیت بهتری قرار دارند، چراکه کشورهای خارجی نظیر امریکا با توجه به تفاوت فرهنگیشان با مردم افغانستان هرقدر هم که در این کشور هزینهکنند، دستاورد عمدهای نخواهند داشت. هستند که پیش از این در صفوف طالبان بودند.نصیر احمد نور خاطرنشان کرد: قدرت و تعداد این گروه آنگونه که در رسانهها ذکر می شود براساس بررسیهای دقیق مراجع امنیتی ما به آن اندازه نیست و هر جا که این گروه فعالیت کردهاند توسط نیروهای امنیتی افغانستان سرکوب شدند البته اغلب در شرق افغانستان فعال بودند که سه تن از امرا و رهبران درجه یک آنها در عملیات نیروهای امنیتی ما از بین رفتند. با پایان جنگ ایران و عراق اگرچه سطح رویارویی ایران و آمریکا در خلیج فارس کاهش یافت، همچنان رابطه نیروهای دو کشور در خلیج فارس با تنش و تقابل همراه بوده است و در موارد متعددی نیروهای دو طرف به یکدیگر اخطار رادیویی دادهاند و یا حتی به هم تیر هشدار شلیک کردهاند.

نصیراحمد نور همچنین بیان کرد: یک گروه، افرادی هستند که پناهنده محسوب میشوند و حدودا شامل 950 هزار نفر است و گروه دیگر خانوارهایی هستند که ویزای اقامتی دارند و رقم 450 هزارتایی در مورد آنها گفته شده اما به دلیل اینکه برخی به کشورهای دیگر مهاجرت کردهاند شاید این رقم کمتر شده باشد. نصیر احمد نور در ادامه بیان کرد: براساس اطلاعاتی که داریم بخش قابل ملاحظهای از افراد طالبان طرفدار ادامه جنگ نیستند و در مجموع جنگ بر آنها و بر ملت افغانستان تحمیل شده، اما تلاشها امیدوار کننده است و بهعنوان نمونه شاهد بودیم که در آستانه عید فطر دولت افغانستان آتش بس یکجانبه را اعلام کرد که طالبان هم چنین کردند. نصیراحمد نور درباره علت عدم ماندن مهاجرین افغان در ایران و سفر به کشورهای اروپایی هم اینگونه پاسخ داد که ما مهاجرین زیادی در ایران داریم اما برخی احساس میکنند شرایط کار، زندگی بهتر و یا برخورداری از برخی خدمات بهتر برای آنها در اروپا وجود خواهد داشت و با چنین فکری از ایران می روند و این مساله ارتباطی با مسایل داخلی ایران ندارد.

وی با تاکید بر اینکه بدنه طالبان طرفدار ادامه جنگ نیستند، گفت: رئیس جمهور افغانستان در چنین شرایطی آتش بس اعلام شده را برای مدت 10 روز دیگر تمدید کرد و بر این نظر است اگر طالبان آمادگی داشته باشد آتش بس برای یکسال و یا دائمی تمدید شود. بخش دوم کتاب که بخش وسیعی را به خود اختصاص داده است، مربوط به پژوهشهای غربیها در پیوند با رخدادها و تحولات بزرگ منطقهای میشود که در پنج دوره ذکر شده است و هجوم عراق تا اشغال بخشی از خاک ایران، بازپسگیری مناطق اشغالی ایران و ادامه جنگ طاقتفرسا تا اوجگیری صفآرایی بینالمللی علیه ایران، پایان جنگ تا حمله عراق به کویت، حمله عراق به کویت و پیامدهای آن تا سقوط صدام و حمله آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث در این کشور، از جمله مباحثی است که در بخش دوم کتاب مطرح شده است. سرزمین ناهموار و کوهستانی این کشور موجب میشود ارتش خارجی، هر قدر هم که توانمند باشد، نتواند در این کشور به پیروزی رسیده و اشغالش کند. حتی بعد از بیست سال، ارتش قدرتمند ایالات متحده امریکا هم نتوانست تغییرات معناداری در این کشور به وجود آورد. سفیر افغانستان در تهران همچنین بیان کرد: در حال حاضر تلاشها در جریان است و امیدواریها قوت گرفته، زیرا نه تنها مردم و طالبان از جنگ خسته شدهاند بلکه این شرایط میتواند برای امنیت کشورهای همسایه و منطقه آسیب جدی داشته باشد،همسایههای ما در صلح و ثبات افغانستان ذی نفع هستند.

وی تصریح کرد: بنابراین مشکل امنیتی در افغانستان منشاء داخلی ندارد بلکه منشاء آن بیرونی است و هر زمان ساز و کار بیرونی به دخالت و اعزام تروریستها خاتمه دهد، افغانستان شاهد امنیت کامل خواهد بود و در چنان شرایط مهاجرین به کشور باز میگردند. وی یادآور شد: در دومین نشست پروسه کابل که در اسفند ماه گذشته برگزار شد، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بسته کاملا سخاوتمندانهای را ارائه کرد که تاکنون سابقه نداشت و در واقع تمامی بهانهها را از طالبان گرفت. وی تصریح کرد: تاکنون جلساتی برگزار و در کمیتهها قول داده شده تا روند قانونمند سازی پیگیری شود و هر دو طرف هم مسئولیتهایی را به عهده گرفتند، لذا سرشماری صورت گرفته و اکنون باید از طرف افغانستان این افراد تثبیت هویت شوند. در نتیجه در غیاب ایالات متحده امریکا، ایران و ترکیه بر سر نفوذ در افغانستان با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در اول مرداد ۱۳۶۶، نخستین کاروان نفتکشهای کویتی با همرُوی کشتیهای جنگی امریکایی پس از طی مسافتی در نزدیکی جزیره فارسی به مین برخورد کرد و یکی از نفتکشهای کویتی به شدت آسیب دید ( روزشمار جنگ ایران و عراق ، کتاب ۵۰، ص ۶۲). حتی پس از بازگشایی دوباره مرزهای گمرکی سهگانه ایران و افغانستان، به دلیل نگرانی تجار از امنیت کالاهای خود و همچنین نحوه بازگشت پول آن، صادرات به همسایه شرقی، با افت قابلتوجهی همراه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید