جنگ عراق با ایران

معاون سفارت ایران در کابل با اشاره به دیدارهای اخیر هیئت طالبان و برخی مقامات افغان گفت که رهبران زیادی از حکومت سابق افغانستان از این کشور خارج شده و در کشورهای مختلف ساکن شدهاند. معاون سفارت ایران در کابل افزود که در این مسیر حتی اقدامات جدیدی از جمله کمک به مجروحین حملات داعش از طریق دیپلماتیک صورت پذیرفت که با همکاری رهبران طالبان انجام شد و امری کمنظیر بود. نگرانی قدرتهای بزرگ و کشورهای عربی، آنها را به این نتیجه رساند که تنها راه پایان دادن به جنگ، تلاش مشترک امریکا و شوروی در چار چوب همکاری بینالمللی است؛ حتی عراق نیز خواستار آن شد که قدرتهای بزرگ چارهای برای پایان جنگ بیندیشند. مرتضوی تصریح کرد که سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران تلاش برای جلوگیری از وقوع هرگونه آشوب و درگیری در افغانستان است پس خود به صورت جدی مقابل هر تلاشی برای شروع جنگ در افغانستان میایستد و هرگز در این زمینه اقدامی نخواهد کرد. رودی که برای دو یا چند ملت دارای اثر اقتصادی است. در ساعات پایانی همان روز، کورت والدهایم، دبیرکل سازمان ملل متحد، از دو دولت خواست که در حل مسالمتآمیز اختلافات میان دو کشور مساعی جمیله خویش را به کار بندند. مرتضوی درباره موضع اصولی ایران اظهارداشت که جمهوری اسلامی ایران با درک همه این موارد از همان روزهای ابتدایی حضور طالبان و سقوط دولت غنی، با افراد و بزرگان این گروه وارد گفتگو شد و آنها هم اطمینان دادند که هیچ مشکلی برای امنیت دیپلماتهای کشورمان و اماکن دیپلماتیک نیست و با حساسیت زیاد اقدام به تامین امینت افراد و اماکن کردند.

دولت امریکا نیز که از همان آغاز جنگ سیاستی به ظاهر بی طرف در پیش گرفته بود، پس از حمله ایران به عراق در ۲۲ تیر ۱۳۶۱ ش / ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۲، علناً به نفع عراق موضع گرفت . بیست­روزی پس از این جریان، کُتلیارفسکی، سردار روس از وضعیت نامعین موجود بهره جسته، در اصلاندوز شکست سختی به سپاه نایبالسلطنه وارد آورد (Kaye, 1851, I/625-630; Barret, 257). این واقعه ضربة شدیدی به اقتدار نایبالسلطنه و دولت قاجار بود و موضع روسها در مذاکرات را تقویت کرد. قرار گرفتن ایران در غرب و پایان حوزه آبریز هیرمند، کشور را در وضعیت فرودست قرار داده است از سوی دیگر حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان موجب پدید آمدن موقعیتی مناسبتر برای این کشور شده است. احتمال سقوط بصره و پیروزی ایران تقویت شد و این باور پدید آمد که موازنه نظامی در صحنه نبرد به نفع ایران تغییر کرده است . تعدادی از این افراد پس از سقوط حکومت عازم ایران شدند و در حال زندگی هستند اما با قوت اعلام میکنم که هیچ ارتباط منظمی بین این افراد نیست و دفتر و تشکیلاتی به راه نیفتاده است.

حالا موضوع جدیدی را روی دست گرفتهاند و آن هم هدفش مقابل هم قرار دادن دو ملت ایران و افغانستان است. عزتالله عزتی بر این باور است که بهرهبرداری از آبهای مشترک در شرق ایران جنبه هیدروپلیتیک پیداکرده است و موضوع آب هیرمند به یک اهرم سیاسی- اقتصادی در دست دولت افغانستان تبدیلشده تا از آن در روابط سیاسی و موازنه قدرت با ایران استفاده کند. ۲- رویارویی با مسئله؛ مهمترین نکته در خصوص مسئله آبهای شرق کشور و حوزههای آبی کشور افغانستان با توجه به ریشه مسئله (مرز) این است که ایران باید بهصورت جدی و در عالیترین سطوح تصمیمگیری با این موضوع روبرو شود و از فرار یا به تعویق انداختن سیاستپردازی در این زمینه پرهیز کند. این سیاست در واقع باهدف فرار از آثار و پیامدهای مترتب بر رودخانههای بینالمللی است. این بازی جدید رسانهای غرب است ولی به لطف خدا هر دو ملت هوشیارند و انشالله مشکلی نخواهد بود.

ممکن است در جایی یک برخورد صورت گرفته باشد که ناشی از خطای فردی است و به شدت هم محکوم است ولی مهاجرین عزیز افغانستانی میدانند که رویه جمهوری اسلامی ایران میزبانی از این عزیزان بوده و هست. ۳- لازم است ایران نسبت به شکایت و تشکل پرونده در مجامع حقوقی بینالملل اقدام کرده و در صورت لزوم به آنها استناد کند. علاوه بر این، نفتی که ۱۰۰ دلار را رد کرده و سقف قیمت ۸ ساله را شکسته، دستکم در کوتاهمدت به نفع اقتصاد ایران خواهد بود. «در طول دهه 80 حسنی مبارک رئیس جمهور مصر حدود 5/3 میلیارد دلار موشک و تسلیحات به عراق فروخت که صدام از پرداختن بهای آن امتناع کرد. در نتیجه گیری گزارش ، میزان خسارت مستقیم به ایران ۲ر۹۷ میلیارد دلار برآورد شده است (رجوع کنید به سازمان ملل متحد، ۱۳۷۰ ش ؛ نیز رجوع کنید به ولایتی ، ۱۳۸۰ ش ، ص ۴۹۴ـ۴۹۵؛ جعفری ولدانی ، ۱۳۷۷ ش ، ص ۲۷). بر اساس آمارهایی که این بانک منتشر کرده، ارزش ذخایر مالی روسیه در قالب ارز و طلا، تا ماه ژانویه سال ۲۰۲۲ میلادی، بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید