سیاست های کلی نظام

هدف اصلي پارک علم و فناوری مازندران تولید و افزايش ثروت در جامعه از طريق ایجاد و توسعه فعالیت مؤسسات متکی بر دانش و فناوری است. برای دستیابی به این هدف، یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاهها، مراکز پژوهش و توسعه، شرکتهای خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکتهای متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشی تسهیل مینماید. معمولاً آنها شامل دادههای استخراج شده از منابع گوناگونی مانند اینترنت هستند که جهت تسهیل کار سیستمهای پشتیبانی تصمیم (DSS) سازماندهی شدهاند. اولین کامپیوترهای الکترونیکی مانند Colossus از نوار پانچ استفاده میکردند که نوار بلند کاغذی بود که سری سوراخهای روی آن، نمایانگر اطلاعات بودند. علی الخصوص برای فعل و انفعالات ماشین محور مانند پروتکلهای وب محوری مثل SOAP که وضعیت دادههای در حال مخابره را توصیف میکند نه دادههای ساکن. دسترسی به متن کامل مقالات برای عموم آزاد است. به عنوان نسخهی تکامل یافتهی زبان استاندارد نشانه گذاری عمومی (SGML) ساختار XML های متن محور دارای ویژگی که انسان و ماشین قادر به خواندن آن هستند.

اگرچه قابل برنامهریزی بود اما برای مقاصد عمومی ساخته نشد و برای انجام یک وظیفه طراحی شده بود. همچنین این محاسبهگر (کامپیوتر) قادر به ذخیرهی برنامهی خود در حافظه (حافظهی موقت، RAM) نبود و برنامه نویسی با استفاده از شاخهها و سوییچها برای تغییر سیم کشی داخلی انجام میشد. مدیریت باید ازگام های فرایند تغییر به منظور افزایش امکان پذیری اجرای موفق آن آگاه بوده و بتواند یک راهبرد مناسب برای مواجه شدن با تغییر انتخاب نماید (Smith &cronje ,1992 ). اغلب راهبرد های تغییر با استفاده از مدل «کرت لوین» برای تغییر سازماندهی شده اند. در ایران همیشه بحث بر سر متولی اصلی فناوری اطلاعات وجود داشت تا زمانی که با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن در سال ۱۳۸۲ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهمتر از آن ایجاد معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، خود را متولی اصلی فناوری اطلاعات در کشور مطرح ساخت. در این برهه، دولت ایران ترجیح می داد روابط خود را با کشورهای کوچک اروپایی بسط دهد. بعد از قضیه سلمان رشدی و رو به وخامت گذاشتن روابط با اروپای غربی، ایران با کشورهای اروپای شرقی به موافقتنامههای گسترده و مطلوبی رسیده بود.

بنابراین در اصطلاح سیاسى، گاهى منظور از کلمه «سیاست» یک پدیده اجتماعى است که به عنوان موضوع «علم سیاست» مطرح مىشود و محور اصلى و هسته اساسى تحقیق و بررسى آن علم قرار مىگیرد. همهی سیستمهای مدیریت پایگاه داده از اجزایی تشکیل میشوند که این اجزا باهم موجب دسترسی همزمان چند کاربر به اطلاعات ذخیره شده هنگام حفظ یکپارچگی آن میشوند. ویسلر، نویسندگان آن، اظهار داشتند که «فناوری جدید هنوز یک اسم واحد ندارد و آن را فناوری اطلاعات (IT) مینامیم.» تعریف آنها شامل سه بخش میشود: تکنیکهای پردازش، استفاده از روشهای آماری و ریاضی برای تصمیم گیری و شبیه سازی تفکر سطح بالا از طریق برنامههای کامپیوتری. Colossus اولین محاسبهگر دیجیتالی بود و طی جنگ جهانی دوم برای رمزگشایی پیامهای آلمانیها ساخته شد. پیشینهی حافظهی الکترونیکی که در کامپیوترهای مدرن استفاده میشود به زمانی برمیگردد که در جنگ جهانی دوم یک نوع حافظهی تأخیر خط برای حذف در هم ریختگی در سیگنال رادارها ساخته شد. همچنین فناوری به عنوان کاربرد علم برای حل یک مشکل تلقی میشود. سیستمهای مدیریت پایگاه داده در دههی 60 میلادی برای حل مشکل ذخیره و بازیابی دقیق و سریع اطلاعات در حجم زیاد، ظهور کردند. میتوان براساس انواع حافظهها و فناوریهای به کار گرفته شده برای پردازش، چهار دورهی متمایز پیشرفت فناوری اطلاعات را به صورت زیر بیان کرد: پیش از ماشینی شدن (از۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تا ۱۴۵۰ میلادی) ، ماشینی شدن (از ۱۴۵۰ تا ۱۸۴۰ میلادی) ، ادغام الکتریسیته و ماشین (۱۸۴۰-۱۹۴۰) و الکترونیک (۱۹۴۰-اکنون).

هیلبرت و لوپز سرعت نمایی تغییرات فناوری (نوعی از قانون مور) را شناسایی کرده کردهاند: بین سالهای 1986 تا 2007، سرانهی ظرفیت کاربرد خاص محاسبهی اطلاعات تقریباً هر 14 ماه دو برابر و طی این دو دهه، سرانهی ظرفیت کاربردهای عمومی کامپیوتر، در دنیا، هر 18 ماه دو برابر؛ سرانهی جهانی ظرفیت ارتباطات مخابراتی هر 34 ماه دو برابر؛ سرانهی ظرفیت حافظهی مورد نیاز دنیا تقریباً هر 40 ماه دوبرابر (هر سه سال) و سرانهی پخش اطلاعات هر 12.3 سال یک بار دو برابر میشده است. اولین کامپیوتر که حافظهی آن فرّار نبود، magnetic drum نام داشت که در سال 1932 اختراع شد که در Ferranti Mark 1 ، اولین کامپیوتری که به فروش عمومی رسید، استفاده میشد. ماشین آزمایشی کوچک مقیاس منچستر (SSEM) نیز اولین محاسبهگر (کامپیوتر) الکترونیکی دیجیتالی قابل توجه بود که توان ذخیرهی اطلاعات در حافظه را داشت که اولین برنامهی خود را در 21 ژوئن 1948 اجرا کرد. تا قرن ۱۶ام، دستگاههای چرخ دندهای خاصی در اروپا ظهور نکردند و این تا سال ۱۶۴۵ که اولین ماشین حساب مکانیکی قادر به انجام چهار عمل اصلی خلق شد نیز ادامه داشت. او در حالى که قدرت را به طور کلى به مفهوم نوع خاصى ازرابطه انسانى; یعنى رابطهاى نابرابر که درشکل فرماندهى وفرمانبرى تجسم یافته مىگیرد براى تشخیص دقیق قدرتسیاسى، درسهزمینه بحثهایى ارائه مىدهد تا چهره این رابطه انسانى ویژه یعنى قدرت سیاسى از میان انواع مختلف روابط انسانى، نمایان گردد;یعنى قدرت سیاسى را درآن روابطى که داراى سهقید باشند توضیح مىدهند.

دیدگاهتان را بنویسید