سیاست – ویکیگفتاورد

به کلیه فن و اقداماتی که به کمک این مجموعه می آید تا تولید و انتشار خبر را انجام دهند، در اصطلاح مهندسی فناوری اطلاعات می گویند. وب سایتهایی که با نصب کوکی یا ابزارهای جاسوسی، فعالیتهای کاربر را نظاره میکنند. دادههای عملیاتی و داد و ستدی را که توسط نظام داد و ستدی مبتنی بر میزبان تولید شدهاند، منتقل میکنند. موتورهای جستجو و بازیابی اطلاعات به عنوان کاربردهای مدیریت قوی دانش ایفای نقش میکنند (رادینگ، 1383: ص65). به دانش به عنوان موضوعی مینگرد که باید شناخته شده، دستهبندی، نگهداری، بازیابی و تحلیل شود. درنتیجه با شکل­گیری چنین فضایی و علنی شدن خصومت­ میان غرب وایران امکان رابطۀ بدون تنش با سایر کشورهای جهان از بین رفت و ایران آشکارا در مسیری قرار گرفت که میبایست به منظور دستیابی به اهداف خود به تنهایی رودرروی سایر کشورها قرار گیرد. ج.ا.ایران برای افزایش تابآوری اقتصاد کشور و کاهش آسیبپذیری، الگوی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار داد.

در اوایل انقلاب و به دنبال خروج لیبرال­ها از عرصه سیاسی و انفعال سایر گروه­های غیر مذهبی در تأثیر­گذاری بر روند سیاست­های داخلی و خارجی، و رادیکالیزه شدن روند انقلاب در پی جنگ تحمیلی، صدور انقلاب و رویارویی کشور با قدرت­های منطقه­ای و بین­المللی و اولویت ضرورت های ایدئولوژیک و اسلامی بر منافع ملی، رویکرد سیاست خارجی ایران معطوف به تغییر در قواعد و ساختارهای نظام بین الملل بود. تشکلهای بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با هدف کاهش تبعات اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا و همگام با تحولات دیجیتال در عرصه کسب و کارها و توقف برگزاری رویدادهای تجاری در سطح ملی و بینالمللی، برگزاری «نخستین نمایشگاه مجازی ایران» را با حمایت و همکاری اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، اتاقهای مشترک بازرگانی، تشکلهای اقتصادی، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی، مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور کار قرار داده است.

خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران به عنوان مولود انقلاب اسلامی بر خلاف بسیاری از کشورها در عرصه تولید قدرت نرم با کمبود و چالش غیر قابل حلی روبه رو نبوده و نیست چرا که اسلام و انقلاب اسلامی در عرصه گفتمانی مهمترین منبع خلق قدرت نرم بوده و هنجارهای ضد استکباری شکل گرفته در منطقه و حتی جهان تنها یک نمونه از دستاوردهای مستقیم قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. فناوریهایی که هماکنون به گونهای موفق از آنها استفاده میشود، گسترهای را از ویدئو کنفرانس، پست الکترونیکی، سیستمهای مدیریت اسناد، شبکههای اینترنت و اینترانت، ابزارهای هوش مصنوعی، موتورهای جستجوی اطلاعات، ابزارهای ذخیره دادهها و استخراج دادهها در بر میگیرد. نظامهای مدیریت اسناد به اداره انواع اسناد، متن، فرمها، برگههای گسترده، یا ارائههای روی پرده کمک میکند (رادینگ، 1383: ص64). امروزه مدیریت دانش عمدتاً از مسئولیتهای فناوری اطلاعات به شمار میرود؛ زیرا در جمعآوری، تبدیل و انتقال دادهها، اطلاعات و دانش نقش کلیدی دارد (رادینگ، 1383: ص.55). سپس باید این بخش را به گونهای مجهز کرد که روند ذخیرهسازی، دادهپردازی و استفاده از دانش در مسیر درستی قرار گیرد، زیرا همانگونه که میدانیم، بدون فناوری اطلاعات تقریباً هیچ چیزی در مدیریت دانش فنی انجام نمیشود (طولانی، 46). به عبارت دیگر، مدیریت دانش فناوری بسیار قوی دارد که جزء جدا نشدنی آن است.

وی ابتدا علوم را به علومی که فراگیری آنها واجب عینی است و علومی که فراگیری آن واجب کفایی است، تقسیم میکند. نه فناوری محض و نه یک رهیافت صرفاً تجاری ـ فرهنگی، هیچ یک به تنهایی نمیتواند برنامه اثربخش مدیریت دانش را ارائه دهد. این 4 ستون، پایه و مبنای هر سیستم مدیریت دانش را تشکیل میدهد. این اطلاعات، که در قالب فرمها و اسناد در اختیار قرار میگیرد، نوعاً در پایگاههای دادهای حل مسئله جای میگیرند تا به سرعت در دسترس تکنسینهایی که با مسائل مشابه سرو کار دارند، قرار گیرد (رادینگ، 1383: ص71). شکل زیر، برخی از فناوریهای اطلاعات و فرایندهایی را که میتواند در خصوص مدیریت دانش به کار رود، به تصویر میکشد (رادینگ، 1383: ص58). میز کمک درست مانند نظامهای جریان کار، قسمت اعظم اطلاعات در خصوص فرایندهای کسب و کار، نظامها، محصولات خارجی و داخلی سازمان را در اختیار میگیرد. نظامهای جریان کار، دانش مورد استفاده در فرایند کسب و کار سازمان را در اختیار میگیرند و کدگذاری می کنند. باشند، میتوانند به منابع دانش از هر جای سازمان دسترسی پیدا کنند. WAN نقش کلیدی در فراهم آوردن دسترسی به منابع ذخیره مرکزی دادهها بازی میکند. در مدیریت دانش، بر منابع انسانی و فرهنگ سازمانی تأکید می شود تا اشتراکگذاری و بهکارگیری دانش برانگیخته و پرورش داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید