سیاست – ویکیگفتاورد

در مدیریت دانش، بر فناوری تأکید میشود تا دانش، ذخیره و دسترس پذیر شود و این امکان فراهم گردد که افراد بدون اینکه در کنار هم باشند، با یکدیگر همکاری کنند (حسن زاده، 1386: ص.43). فناوری پوش، اطلاعات مورد توجه را به طور مستقیم و خودکار برای کاربران فراهم میآورد و تضمین میکند که کاربران میتوانند آخرین اطلاعات مناسب کار خود را بدون نیاز به اینکه کار خود را برای جستجو در مورد آن متوقف کنند، به دست آورند (رادینگ، 1383: ص66). فاجعه در این است که آنها تمام قدرت جامعه و کشور خود را در راه تحقق چیزی به کار گیرند که اساساً وجود ندارد. متأسفانه، افراد در مقام و موقعیت قدرت توجه زیادی به آن نمیکند، حتی زمانی که دانشگاهیان آگاه افکار خود را در حوزه عمومی ارائه می دهند. فناوری گروهافزار دانش ضمنی افراد و گروهها را پس از اینکه دانش صریح به صورت سند درآمد یا از طریق صورتی از مباحث رایانهای پیوسته درآمد، در اختیار میگیرد. از اطلاعاتی که داریم برای کمک به آگهیدهندگان و سایر شرکای تجاری در ارزیابی اثرگذاری و پوشش خدمات و تبلیغاتشان و نیز اطلاع از انواع افرادی که کاربر خدماتشان هستند و اینکه افراد چگونه با تارنماها، برنامهها و خدمات آنها تعامل میکنند، استفاده میکنیم.

۴. تهیه ، تدوین ، بررسی و ارزیابی طرحهای توسعه صنعت تبلیغات و اطلاع رسانی. در پژوهشی، رابطة ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1394 را بررسی کردند. کارمندان باید آموزش ببینند تا نحوة استفاده و به روزآوری مخازن فناوری اطلاعات را فرا بگیرند (why). نتیجهای که به دنبال داشت، خلق و استفاده از دانش سازمانی بود تا اثر بخشی پست الکترونیکی در فعالیتهای سازمانی را بهبود بخشد (تاونلی:ص.111). ممکن است سازمانی تمامی ابزارهای ممکن را در اختیار داشته باشند، اما اگر فرهنگی برای بهکارگیری این ابزارها وجود نداشته باشد و سازمان ارزش آنها را درک نکند، این ابزارهای فناورانه قابل استفاده نخواهد بود . در عین حال، آنها ممکن است در یادگیری آن تنبل باشند. اصل 154 قانون اساسی مقرر می دارد”جمهوری اسلامی ایران در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند” شاید این اصل و عملکردهای مربوط به این اصل انقلابی ترین خط مشی و اقدامات جمهوری اسلامی ایران باشد.گستره این اصل در سطح جهانی است و مجددا تقسیم بندی میان بازیگران بر اساس سطح قدرت انهاست.

معمول مطلوبیت و هدف اول توسعه سیاسی، دستیابی به آرم آنهای فردی همچون آزادی و حقوق مدنی است، درحالیکه مطلوبیت و هدف اول سیاست، دستیابی به اهداف ملی همچون منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی که همگی عناصر تشکیلدهنده هدف عالی سیاست مدرن یعنی قدرت ملی است، هست. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یکی از برنامههای پارک در سالهای اخیر مستندسازی و تجربهنگاری افراد، شرکتها و نظامهای نوآوری منطقهای و جهان بوده است و از پروژههای ویژه در این زمینه، مستندسازی شکلگیری و توسعه پارک فناوری پردیس است؛ که در حال حاضر جلد اول آن تألیف و بهصورت کتاب منتشر و رونمایی شد. هستی شناسی ـ یکی از فناوریها و لایههای اصلی وب معنایی ـ با هدف تسهیل اشتراک و استفاده دوباره از دانش، ایجاد شده است و سابقة بهرهگیری از آن در مدیریت دانش، به سالهای اخیر باز میگردد (شریف، 1387: ص97). برای برخی شرکتها، نظام مدیریت سند همراه با پایگاههای دادهای ساختاریافته آنها، نمایانگر رشد و اوجگیری نظام مدیریت دانش است (رادینگ، 1383: ص65). دادههای عملیاتی و داد و ستدی را که توسط نظام داد و ستدی مبتنی بر میزبان تولید شدهاند، منتقل میکنند. 17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضائی. ۱۰. تدوین برنامه درسی برای مقاطع مختلف آموزشی از قبیل آموزش عالی ، پودمانی ، کوتاه مدت علمی – کاربردی.

در صورتی که یک فعالیت، فاقد سه عنصر کلیدی «فناوری»، «انتقال برای کاربردی جدید» و «محصول» باشد، نمیتوان آن را یک فرآیند انتقال فناوری دانست. در واقع، مدیریت دانش یک مدیریت راهبردی و لازمهاش آن است که مدیریت عالی از فرصتهای ارائه شده توسط فناوری اطلاعات، برای رسیدن به هدفهای کاری به طور کامل بهرهبرداری کند (کالست، 1383). فناوری باید به گونهای انتخاب شود که دانش مورد نیاز افراد را در اختیار آنها قرار دهد. برای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی باید به سراغ فناوریهایی رفت که برقراری تعاملی پویا با شهروندان را امکانپذیر سازند (ابطحی و صلواتی، 1385: ص128). فرصتهای جدید ارائه شده توسط فناوری اطلاعات، نیازمند بهرهبرداری گسترده است و این امر نیز نیازمند آن است که فناوری اطلاعات به طور کامل به عنوان جزء اصلی در فرایندهای کاری گنجانده شود. به عنوان نمونه، شرکت نفت بریتانیا موفقیت بسیار زیادی در استفاده از ویدئو کنفرانسها (کنفرانسهای ویدئویی) برای سرعت بخشیدن به انجام تعمیرات از طریق حذف سفرهای تعمیراتی همراه با کشتی داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید