سیاست – ویکیگفتاورد

نکته دیگرى در اینجا جالب است مورد توجه قرار گیرد که در تقسیم فوق، تعاریف سیاستبه تعاریف دولتى سیاست و تعاریف قدرتى سیاست منشعب گردیده است و این خود به خود گویاى این حقیقت است که سیاستبه معنى علم و به عنوان یک رشته علمى در مقابل دیگر رشتهها ملحوظ شده و مورد نظر تقسیمکنندگان و تعریفکنندگان بوده است که یک دسته سیاست را به مثابه «علم دولت» و دسته دیگر آن را به مثابه «علم قدرت» دانستهاند هرچند از ضمن این تعاریف مىتوان حدس زد که هریک از دو گروه، سیاست را که یک پدیده اجتماعى و موضوع علم سیاست استبر چه پدیده اجتماعى تطبیق مىکند. از این رو، سازمانها در سرمایهگذاری فناوری اطلاعات (IT) باید تأثیرهای احتمالی آن را بر روی دانش ضمنی و صریح مدنظر قرار دهند، به گونهای که میزان استفاده از دانش ضمنی و صریح در حد تعادل قرار گیرد. اقتصادِ غیررسمی فعالیتهایِ اقتصادی را شامل میشود که برخلافِ اقتصاد رسمی، نه مالیاتی میپردازد و نه تحتِ نظارت دولت انجام میگیرد؛ از این رو، اقتصادِ غیررسمی در محاسباتِ مربوط به تولید ناخالص ملی نمیآیند.

۵. مطالعه ، بررسی، کنترل و نظارت بر برنامه های حوزه های مختلف و همکاری در جهت تدوین شاخص ها و معیارها و دستوالعمل های اجرایی آن و پیگیری دستورالعمل ابلاغی. امروزه، طیفی وسیعی از حوزههایِ مختلف علوم اجتماعی از جامعهشناسی (جامعهشناسی اقتصادی) و تاریخ (تاریخ اقتصادی) گرفته تا انسانشناسی (انسانشناسی اقتصادی) و جغرافیا (جغرافیای اقتصادی) به بررّسی و تجزیه و تحلیلِ جنبههایِ مختلفِ اقتصادیِ حیاتِ جمعیِ انسانها میپردازد. اقتصاد، برآیندِ کلیه فرایندهایی است که فرهنگ، ارزش، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی، سیستمهای قانونی، جغرافیا و همینطور مواهبِ طبیعی را دربر میگیرد. این عوامل زمینه، محتوا و شرایطی را تعیین میکند که یک اقتصاد در آن عمل میکند. وقتی دانشآموز مطالب آموزشیاش را کاملا تحت کنترل داشته باشد، از ارتکاب اشتباه نمیترسد و همین عامل وی را به تحقیق بیشتر دربارهی آن موضوع خاص ترغیب میکند. روابط تجاری ما با کشورهای دیگر، بسیار ناچیز هستند، تا آنجا که سهم ایران از سبد تجارت خارجیِ بزرگترین شرکای اقتصادیاش (چین، عراق، ترکیه و امارات متحده عربی) به «هیچ» میل میکند.

هیچ وقت نگاه من به دنیای سیاست نگاه مثبتی نبوده است؛ گرچه معتقدم در دنیایی که همه چیز آن سیاسی شده و سیاست بر پایه زور، فریب و دروغ استوار است، یک متفکر ناچار است به سیاست بیاندیشد، قبل از آنکه به آن اقدام کند. اقتصاد جهانی (به انگلیسی: World economy) اقتصاد مربوط به همه انسانهای جهان است. ، مهلت زمانی دسترسی به فناوری و از همه مهمتر، هزینههای توسعه درونزای فناوری در مقایسه با انتقال آن از یک منبع بیرونی، میتواند در انتخاب یکی از این دو استراتژی توسعهای اثرگذار باشد.لازم به تأکید است که در فضای کسبوکار فعلی، تقاضا برای محصولات جدید، دائماً در حال تغییر بوده و عملاً پاسخگویی به تمامی این انتظارات از طریق منابع داخلی سازمان، امکانپذیر نیست. برنامه آموزشی علوم کامپیوتر عمیقتر است از این جهت که پیشزمینههای بیشتری برای سطوح متوسط و پیشرفته میخواهد. مثلاً در این مقامی به نام نخستوزیر وجود دارد، و بسیار پیش آمده که دولتمردان خارجی در درک این موضوع که میزان دخالت نخستوزیر ژاپن در سیاست داخلی کمتر از رهبران کشورهای دیگر است، دچار مشکل شدهاند. با توجه به اهمیت رو به رشدِ بخشِ مالی اقتصاد، در عصرِ حاضر، تحلیلگران اصطلاح اقتصادِ واقعی را به کار میگیرند تا بخش واقعی اقتصاد را که واقعاً با تولید کالاها و خدمات ارتباط دارد، از بخشِ مالیِ اقتصادی (یا اقتصاد کاغذی) تفکیک کند که مرتبط با خرید و فروش در بازارهای مالی است.

اقتصاد جهانی به نظام اقتصادی کل کشورها اطلاق میشود و شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی انجامشده در داخل و بین ملتها است، از جمله: تولید، مصرف، مدیریت اقتصادی، کار در حالت کلی، مبادله ارزشهای مالی و تجارت کالا و خدمات. مهمترین عوامل مؤثر بر این ناکامی ­ها، در سه سطح تحلیل ملی (با بررسی تأثیر نظام نوآوری و سیاستهای دولت)، سطح بخشی (رژیم فناورانه) و سطح بنگاهی (قابلیتها و یادگیری فناورانه) مورد بررسی قرار گرفته و بهمنظور برونرفت از این چالش­ها، مهمترین راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده است. اِقتصاد یا اِکونومی (به انگلیسی: Economy) به یک نظام اقتصادی در یک یا چند منطقه جغرافیایی یا سیاسی خاص اطلاق میشود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت، مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور میباشد. فرهنگِ لغتِ آکسفورد اقتصاد را این گونه تعریف کردهاست: اقتصاد ارتباط میانِ تولید، تجارت و عرضه پول، در یک کشور یا منطقه مشخص میباشد. اقتصاد همچنین به صورت «شبکهای از تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان کالاها و خدمات در یک مکان، منطقه یا کشور» تعریف شدهاست.

دیدگاهتان را بنویسید