سیاست کار است یا زندگی – مصادیق – سوره اندیشه

آگاهی سلطه گونه”از آمریکا – غرب شده بود.اگر در گفتمان های ضد قدرت جامعه ایرانی در دهه ی 40 ابژه ی بیگانه به منزله یک آبژه سلطه – اسارت بازنمایی می شد، در نظم گفتاری ایرانیان دهه ی 60 ابژه ی بیگانه در مقام یک ” ابژه سلطه ” بود و از طریق یک گفتمان ضد بیگانه (ضد آمریکایی- غربی) از این وضععیت سلطه- اسارت که ایرانیان خود را درون آن احساس می کردند، “اسارت زدایی می شد.شدت تاکید و پافشاری سوژه های گفتمان سیاست خارجی بر دال “استقلال” تداعی – کننده این اسارت زدایی از خویشتن و جهان ایرانی از سلطه ی بیگانه بود، که در شعارهایی با مضمون “استقلال و آزادی” نهفته بود. این ابژه ی رنج آور نیز به هویت گفتمانی ضد سلطه معنا می داد، هویتی که ماهیتی ساختار ستیز و ضد سلسله مراتب نظام بین الملل را باز تعریف می کرد.ساختار شکنی در وضعیت بین المللی و نفی وضع موجود دنباله ای از همان اسارت زدایی ایرانیان انقلابی بوده است.

ابژه سلطه – اسارت در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شکل “آگاهی سلطه گونه” از بیگانه (آمریکا – غرب) بازنمایی می شد. اگر تصویر” امریکا-غرب” در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامس ایران را روانکاوی بکنیم، یکی از این تصاویری که در این فضای فرهنگی- گفتمانی قابل ارزیابی است، “امریکا- غرب” به منزله “ابژه ی وحشت” است. و خود نیز در پرتو آن قابل درک و تعبیر است، و به همین دلیل نیز کارکرد گفتمانی ضدیت با امریکا – غرب به عنوان یک کردار زبانی و گفتمانی، کارکردی” وحشت زدا” و “امنیت زدا” است. هنگامی که برای یک سند از سوی قانونگذار ضمانت اجرا در نظر گرفته میشود تلویحا تاکید بر الزام آور بودن آن دارد. بحث­های سازه­انگاران تا حدی شبیه به مبا حث ساختار گرایان است: ساختارهایی وجود دارد که بر کنش کنشگران تاثیر می گذارد. البته، باید توجه کنیم که شکلهاى مختلف قدرت، نظامى، اقتصادى، هنرى، سیاسى و غیره در یکدیگر تاثیر و تاثر دارند. در اینجا میتوان اهتمام به سیاست را نه یک کار، بلکه یک بعد از وجود انسان دانست که البته با توجه به رابطهی قرب الهی و ولایت، و پیوندی که قدرت و سیاست با ولایت دارد، این سخن چندان هم دور از ذهن نیست.

از اینرو میتوان ادعا کرد که تصمیمات وامدهی و قیمتگذاری آن تحت تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی قرار دارد. نتیجتاً اگر میتوان گفت که عبارت پایانی بند ۱ اصل ۱۱۰ نشان از واجب الاجرا بودن سیاست های کلی دارد. در راستای کارکرد هماهنگ و عملگرایی کابینه، روند کلی ایدئولوژی ­زدایی از مدیریت اجرایی کشور در دوران هاشمی رفسنجانی افزایش یافت. شاید این فکر در میان رجال سیاسی حاکم بوده که خرید و انتقال فناوری ضرورتا وابستگی سیاسی نمی آورد در حالی که گسترش مناسبات سیاسی مکن است شرایطی را به وجود آورد که باعث وابستگی و یا مشروط شدن گسترش آن به قبول مواردی باشد که به نوعی مشارکت سیاسی برای کشور به ارمغان آورد. ۱۶. بررسی و تعیین صلاحیت عقیدتی، سیاسی و اخلاقی متقاضیان ورود به خدمت وزارتخانه از طریق هستههای گزینش. یکی از اسناد مهم در سیاست گذاری و تعیین خط مشی در حقوق اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که اصل مهم استقلال اقتصادی را دگر باره احیا و آن را براب توسعه کشور یادآور ساخت. در مقابل قسم فوق، نیز اساتید حقوق به الزام آور بودن سیاست های کلی باور دارند و آن را ارشاد نمیپندارند و مضاف بر آن که تعیین سیاست های کلی را امری مدیریتی میدانند، وجود آن در قانون اساسی به آن ماهیتی حقوقی نیز عطا کرده.

این تحلیلگر روابط بینالملل که سابقه ریاست پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ایران را نیز دارد، در ادامه گفت: ”روی کار آمدن دولت رئیسی با توجه به سوابق شخصی و پروندههایی که در رابطه با حقوق بشر برای ایشان باز است، تا حد زیادی نگرانیها را افزایش میدهد. انترناسیونالیست ها معتقدند پیروزی با بر ملا کردن ناتوانی غرب به دست می آید و به سلطه و انقیاد دویست ساله ادامه می دهد. هنگامی که از خدمات پرداخت نهایی سومشخص برای نهایی کردن و پرداخت مبلغ سفارش خود استفاده میکنید، اطلاعات شخصی ارائهشده هنگام پرداخت نهایی مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی سومشخص مدیریت میشود. ادامۀ استفادۀ شما از محصولات و خدمات موجود در تارنما، گوشی و/یا سایر دستگاهها مشمول سیاست حفظ حریم خصوصی بهروزرسانیشده خواهد بود. 17) هارولد لاسکى و ژوونل; نقل از فرهنگ جاسمى، ص254. 3) روبر و ریمون آرون، نقل از فرهنگ جاسمى، ص254.

دیدگاهتان را بنویسید