طبقه بندی انواع خاک – عمران مدرن

که یکی از مهمترین آنها اجرای پروژه های عمرانی بر روی خاک های مشکلساز است. آزمایش تحکیم، روشی برای اندازهگیری تحکیم خاک بر اساس میزان و نرخ کاهش ارتفاع نمونههای استوانهای خاک تحت بارگذاری است. حد مایع یا حد خمیری بالا، میزان رطوبتی است که خاک در آن از حالت مایع به حالت خمیری تغییر میکند. حد انقباض، میزان رطوبتی است که خاک در آن از حالت نیمه جامد به حالت جامد تغییر میکند. در انتهای آزمایش، نموداری بر حسب میزان رطوبت هر نمونه و تعدا ضربات رسم میشود. تعیین نفوذپذیری خاک معمولا مطابق با استاندارد ASTM D2434 و بر روی نمونههای استوانهای خاک اجرا میشود. این آزمایش مطابق با دستورالعمل استاندارد ASTM D3441 اجرا میگردد. این آزمایش توسط غلتاندن (فیتیله کردن) نمونههای خاک با رطوبتهای مختلف انجام میشود. خاک که در طول زمان و به کندی ایجاد می شود، از مواد مختلف زیادی تشکیل شده است. دریاچه ارومیه یکی از بهترین جاذبه های توریستی و گردشگری در شمالغرب کشور است و همه ساله در ایام فصل گرم تابستان میزبان گردشگران از نقاط مختلف کشور و حتی خارج از کشور است.

برخی از این تجهیزات برای تخمین رفتار خاک در محل اجرای پروژه و برخی دیگر برای تعیین دقیقتر رفتار خاک در آزمایشگاه مکانیک خاک مورد استفاده قرار میگیرند. برای تشکیل این نوع دریاچه عوامل تکتونیکی موثر میباشند. در برخی مواقع قسمتی از دریا بوسیله بارها (Barre) یا سدهای دریایی از قسمت اصلی دریا جدا گشته و تشکیل دریاچه بدهند. از تجهیزات اصلی مورد استفاده در آزمایش الک میتوان به الکهای نمره ۴ (قطر مش ۴.۷۵ میلیمتر) تا ۲۰۰ (قطر مش ۷۵ میکرومتر) و شیکر اشاره کرد. تصویر زیر، تجهیزات مورد استفاده برای این آزمایش را نمایش میدهد. تصویر زیر، تجهیزات و نحوه اجرای آزمایش نفوذ مخروط را نمایش میدهد. تصویر زیر، تجهیزات اصلی و نحوه اجرای آزمایش مخروط ماسه را نمایش میدهد. تصویر زیر، تجهیزات مورد نیاز برای اجرای این آزمایش را نمایش میدهد. این آزمایش مطابق با استاندارد ASTM D7928 اجرا میگردد. این آزمایش به منظور اندازهگیری حد مایع، حد خمیری و حد انقباض و اغلب مطابق با روش آزمون استاندارد استاندارد ASTM D4318 اجرا میشود. تصویر زیر، تجهیزات مورد استفاده در آزمایش حد انقباض خاک را نمایش میدهد. در ادامه، متداولترین این روشها را معرفی میکنیم. اگر میخواهیم به دریاچه عروس و یا هر دریاچه و جنگل دیگری سفر کنیم، بهتر است که به عنوان طبیعتگرد این کار را انجام دهیم.

با تکرار چندین آزمایش و رسم نمودار نتایج به دستآمده، میتوان حد خمیری (میزان رطوبت مورد نیاز برای تکه شدن نمونه در قطر ۳ میلیمتر) را تعیین کرد. حد خمیری یا حد خمیری پایین، میزان رطوبتی است که خاک در آن از حالت خمیری به حالت نیمه جامد تغییر میکند. اين لايه حاوی لجن و رسوبات مواد معدنی (مثل آهن، اكسيد آلومينيوم و كربنات كلسيم) است كه از لايه های بالايی به آن رسيده. این کمیت با استفاده از روشهای تجربی و آزمایشگاهی اندازهگیری میشود. از این رو از خاک های قهوه ای در اراضی تقریبا مسطح و اراضی شیب دار غالبا به صورت مرتع استفاده می شود. نجوایِ دوستت دارم می آید! علیرضا زمانی درباره منبع تامین آب دریاچه می گوید: منبع تأمین آب دریاچه، رودخانه کن است و بزرگترین دریاچه انسانساخت محسوب میشود. برای باز شدن کوکوپیت های قالبی تنها کافی است مقداری آب روی آن بریزید .

با مشخص بودن مقاومت نوک مخروط و جداره آن میتوان پارامترهای به دست آمده را به پارامترهای مقاومتی خاک تبدیل کرد. البته ظرفیت باربری توسط روشهای غیر مستقیم و با تبدیل پارامترهای مقاومتی خاک نیز قابل محاسبه است. فرسایش فرآیندی مکانیکی و یا شیمیایی است که در اثر آن سنگ ها به قطعات کوچک تری تبدیل می شوند. این آزمایش مطابق با روش آزمون استاندارد ASTM D698 و روش اصلاح شده آن مطابق با استاندارد ASTM D1557 انجام میشود. این آزمایش مطابق استاندارد ASTM D1194 اجرا میشود. با اعمال نیروی برشی کوچک در این حد، خاک به راحتی جریان مییابد. از اینرو، روشهای زیادی نیز برای اندازهگیری برجا و آزمایشگاهی پارامترهای مقاومت برشی (چسبندگی و زاویه اصطکاک) ارائه شدهاند. مقاومت برشی خاک اهمیت بسیار زیادی در تحلیل و طراحی سازههای خاکی دارد. آزمایش حد خمیری بسیار ساده است. اگر نمونه در قطری بزرگتر از ۳ میلیمتر تکه شود، رطوبت خاک بیشتر از حد خمیری است.

دیدگاهتان را بنویسید