عدمقطعیت سیاست اقتصادی و قیمتگذاری وامها – مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی

11- السیاسة استصلاح الخلق بارشادهم الى الطریق المستقیم المنجى فى الدنیا و الاخرة و وى سیاست را به چهار قسم تقسیم مىکند که عبارتند از: سیاست انبیا، سیاستخلفاء و سلاطین، سیاست علماء و سیاست وعاظ و تاثیرى که بر باطن عامه مردم دارند. بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته ایران در حوزه شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحادیه بین المللی مخابرات IDI” “در سال 2015 رتبه 91 با مقدار شاخص 4.75 را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که در این برآورد در سال 2010 ایران در رتبه 99 با مقدار شاخص 3.82 قرار گرفته است. در بخش زیر شاخص دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحادیه بین المللی مخابرات، ایران در سال 2015 رتبه 80 را با مقدار شاخص 97/5 را از آن خود کرد و این در حالی است که در همین دسته بندی در سال 2010 ایران رتبه 82 را با مقدار شاخص 62/4 به خود اختصاص داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نقش و کارکردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی، امری انکارناپذیر است، فناوری اطلاعات و ارتباطات با سرعت چشم گیری در حال پیش روی است و تمامی کشورهای جهان تلاش می کنند تا با برنامه ریزی های جامع و آینده نگر، زمینه ی توسعه ی شاخص فاوا را فراهم و گام های مهمی در جهت ارتقای رتبه ی خود و توسعه ی جامعه ی اطلاعاتی بردارند. گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس در سال 1382 با هدف تربیت متخصصان مطلع و آگاه در زمینه مهندسی فناوری اطلاعات و آخرین مباحث روز این تخصص فعالیت خود را آغاز کرد. رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانههای شبکهای رشته جدیدی است که از سال94 در دانشگاه تربیت مدرس آغاز به کار کرد. این رشته علمی به دنبال یافتن اصول الگوریتمها و ابزارهایی است که رفتار هر نوع شبکهای اعم از شبکههای مهندسی، اطلاعاتی، فناوری، زیستی، معنایی، در تعامل با یکدیگر شناسایی، تحلیل و مدیریت مینماید. و اجتماعی، مادی و معنوی، جسمی و روحی، عقلی وعاطفی و ملازمه این وجود با یکدیگر. در هزاره سوم، فناوری اطلاعات (IT) به عنوان عمدهترین محور تحول و توسعه در جهان منظور شده است و دستاوردهای ناشی از آن، آنچنان با زندگی مردم عجین گردیده که رویگردانی از آن، اختلالی عظیم در جامعه و رفاه و آسایش مردم به وجود میآورد.

شاخص منتشر شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات سازمان ملل بر مبنای معیارهای مورد توافق بینالمللی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که این شاخص ابزار با ارزشی برای محک زدن مهمترین معیارهای اندازه گیری جامعه اطلاعاتی است که قدمی بزرگ به منظور دسترسی به جامعه اطلاعاتی است. براساس آمار دیگری، بخش جهانی اطلاعات، رشدی معادل 5 درصد در برابر رشدی کمتر از 3 درصد اقتصاد جهانی داشته و این در حالی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پاسخ به نیازهای اطلاعاتی مختلف، بسرعت سیر تکاملی خود را طی میکند. در پژوهشی، تأثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی کردند. جناب آقای دکتر محمدباقر خرمشاد(معاون پیشین فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم) در سومین جشنواره فارابی گفتهاند دههی اول انقلاب، دههی پزشکی؛ دههی دوم، دههی مهندسی؛ دههی سوم، دههی علوم پایه و دههی چهارم، دههی علوم انسانی است.1 این به یک معنا ذهنیت سیاستمداران و برنامهریزان ما را در زمینهی طبقهبندی و اولویتبندی علوم نشان میدهد، اما اگر از تکتک آنها بپرسیم بر چه مبنایی این اولویتبندی را انجام دادید، شاید یک دلیل محکمی برای این کار نداشته باشند.

نتایج پژوهش نشان میدهد ارتباطات سیاسی، تأثیر مثبت معناداری بر هزینههای نمایندگی و تأثیر منفی معناداری بر بحران مالی شرکتها دارد. این دوره شامل4 نیمسال میباشد که به دانشجو آموزش داده میشود تا مهارتهای خود را در چارچوب تحقق کاربردها در زمینه مهندسی فناوری اطلاعات نشان دهند. ۷.جمع آوری اطلاعات جهت ارزیابی و نظارت بر اجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در واحد­های استانی. میگردد و مسؤولیت نظارت بر حسناجرای آن بر عهده وی خواهد بود. ۲۷. تعیین و تدوین ضوابط مربوط به چگونگی تأسیس، اداره یا انحلال مؤسسات و دفاتر نشر، صدور پروانه نشر (مکتوب و الکترونیک) همچنین آییننامههای حمایتی، رتبه و سطحبندی ناشران و نظارت بر فعالیت آنان. محصولات در حالی که باید بسیار کیفی باشند، تنها زمان کوتاهی در بازار می مانند و باید جای خود را به محصولاتی بدهند که با آخرین ذائقه، سلیقه و یا نیاز مشتریان سازگار هستند. هرکدام از این حالتها، به نوبه خود میتوانند بر موفقیت یک محصول در آینده، بسیار تأثیرگذار باشند.

دیدگاهتان را بنویسید