فلسفه حجاب در قرآن

چون ابتدا باید آییننامه نوشته شود و به آن استاد مربوطه هم که کارگاه پایاننامهنویسی میگذارد، باید بگوییم که آن پایاننامه را ناظر به آن آییننامه توضیح دهد و کارگاهش را بیان کند. در امر به معروف و نهى از منکر، دلیل امر و نهى خود را بیان کنید. یعنی نیازی به نوشتن نیست که جواب آن را پیدا کنید. شما فرضیه را با مفروض نمیتوانید تفکیک کنید که الان این جملهای که گفتید فرضیه است یا پیشفرض یا مفروض است؟ مثلا همین مفهوم دموکراسی در ایران هنوز بین عموم مردم معنای واقعی خود را پیدا نکرده است. الان حوزه با ساختار فعلی خودش که نظاممند شده و به تعبیری آموزشها سطحبندی شده است و ترم مشخص است و اینکه چه واحدی را باید بگذرانند، دیگر آن سنتی به معنای کلی خودش که بگوییم اینها اتمام کفاتین دارند نیست.

لکن قبل از آن ما تقریباً یک فرصت زمانی را داریم که طلبه درگیر با انتخاب موضوع، تدوین طرحنامه و اینها هست که در خصوص اینها هم طلبه اطلاعاتی ندارد. این شخص تا سه مورد از آن مسائل را میتواند برای مدارج علمی و حوزهی علمیه ارائه دهد و پایاننامهاش را با یک موضوع مشخص و مسئلهی مشخص تقدیم نماید. بار دوم هم موضوع میدهد. دوم اینکه طلبه هم بایستی اهل مطالعه برای روش تحقیق و روش پایاننامهنویسی باشد که کتابهایی در این زمینه وجود دارد و طلاب می توانند استفاده کنند. اما باید در نظر داشت روزه دار صرفا در شرایطی می تواند انتظار داشته باشد تا سلامت جسم و روح را به دست آورد که روزه را بر طبق اصول صحیح بگیرد.

همهی مؤسسات و دانشگاهها این کار را دارند، یعنی این چیزی نیست که ما بخواهیم ابداع کنیم و یا بدعتی باشد. متأسفانه یک ضعف جدی که الان در حوزهی ما وجود دارد، این مسئله است که اگر هم طلبه دسترسی به استاد داشته باشد، این استاد را در یک فضای خلأ انتخاب میکند و هیچ آشنایی ندارد، یعنی مجبور است که انتخاب کند. این فایدهای ندارد، این فرد پژوهشگر هم نمیشود. این کار، کار خوبی است، لکن مکفی نیست. اخلاق هنجاری(3) به مطالعات و بررسیهای هنجاری درباره تعیین اصول، معیارها و روشهایی برای تبیین «حسن و قبح»،«درست و نادرست»، «باید و نباید» و امثال آن گفته میشود.(4) این بخش از پژوهشهای اخلاقی كه گاهی اخلاق دستوری نیز نامیده میشود، به بررسی افعال اختیاری انسان از حیث خوبی یا بدی، و بایستگی یا نبایستگی و امثال آن میپردازد؛ صرفنظر از اینكه فرد، قوم یا دین خاصی چه نوع دیدگاهی درباره آنها دارد.

نکاتی در مورد موضوع پایاننامه، انتخاب استاد راهنما یا مشاور، بحث کتابخانه و این مباحث گفته شد. درسده ششم ق.م که فلسفه در یونان به وجود آمد، به همه مطالعات و کاوش ها نظری و عملی، فلسفه گفته می شد. مرکز مشاوره روانشناسی مجیب با کادری متعهد، متخصص و مجرب در زمینه های مختلف از جمله ازدواج آماده خدمت رسانی به شما بزرگواران می باشد. اهداف اختصاصی مسیحیت از ازدواج عبارت از: «ایجاد پیوند ناگسستنی» و اهداف اختصاصی اسلام عبارتند از: «تأمین آرامش و سکون»، «رشد و تکامل شخصیت»، «حفظ عفت و حیای اجتماعی» و «شکوفاسازی استعداد».

در نتیجه، چون برخلاف فطرت و نیاز طبیعی حرکت میکنند، با دشواری و مشکلات فراوان مواجه میشوند و از مسیر اعتدال و جادهی تکامل و رشد خارج میشوند. بله، درصد بالاست. در این چندین سال که ما مواجه بودیم درصد بالایی اینطور بودهاند. پس از آن، با مهاجرت فیلسوفان قاره ای دیگر چون هابرماس یا ریکور به امریکا جریان فلسفه ی قاره ای، در خارج از مرزهای جغرافیایی اروپا نیز با اقبال مواجه شد. پیشگفتار کتاب نیز با عنوان «سفر در هیچستان» درباره نسبت فلسفه و نیستانگاری است.

نسبت احکام فقهی و اخلاقی برحسب اینکه چه نظریه اخلاقی را بپذیریم و اینکه چه تعریفی از فقه داشته باشیم، متفاوت است. به همين دليل ما علاوه بر اصول فلسفي، نيازمند شناخت تجربي از واقعيتهاي مربوط، توانايي پيشبيني نتايجِ محتمل امور و همچنين بصيرت نسبت به هر موقعيت خاص هستيم تا بتوانيم اصول خود را به نحو شايسته و صحيح به كار بريم. گاهی اوقات شما میبینید که فردی که قلم میزند، یعنی آن گزارهها و آن جملهبندیهای اولیه را هم بلد نیست و این سخت است.

یعنی در فضای کارگاهی معنا پیدا میکند. حالا شاید هم این به خاطر فضای مجازی بوده که اینها مجبور به این کار شدهاند. بعضاً دوستان که مراجعه میکنند میبینم که اینها اصلاً در این فضا نیستند. یکسری کتابهایی هست که بعضاً عزیزان حوزوی هم این کتب را نوشتهاند که در حوزهی روش تحقیق و پایاننامهنویسی است و طلاب خودشان را الزام کنند که اینها را بخوانند. من فکر میکنم که یک کار جدی و اساسی که باید الان صورت بگیرد و الزام هم بکنند در این سه سطحی است که کمک شایان و بزرگی هم هست.

ترجیح بنده این است که هم راهنما و هم مشاور باشد که قوّت کار بالا برود. حال که انقلاب در حال رسیدن به اوج قدرت و شکوفایی خود در عرصه های مختلف علمی ،نظامی ، حضور در منطقه و امثالهم می باشد بنابر این همین عرصه ی تهاجم فرهنگی و هدف قرار دادن بنیان خانواده و حمله به حیا و حجاب ، عرصه ی مناسبی برای دشمنی با ایران اسلامی خواهد بود .

لذا آنچه که قرار بود حافظ نسل انسان باشد قاتل نسل انسان می شود. اما وی معتقد به حركت در جوهر نیز بود و موفق شد چهار جریان فكری یعنی كلام، عرفان، فلسفه افلاطون و فلسفه ارسطو را در یك نقطه گرد آورد و نظام فلسفی جدید و مستقلی به وجود آورد. یعنی طلبه در این قضیه به نظرم هیچ کاری نمیتواند بکند. در ابعاد مختلف هم میتواند این قضیه باشد. فلسفه، محور هماهنگ سازی علوم به لحاظ مواد و صورت می باشد، یعنی منطق مواد و صورتی را ارائه می کند که بتواند هم صورت را نظام دهد و هم مواد را سامان بدهد تا بتوان حوزه های مختلف علوم را در جهت ارزشی خود هماهنگ کرد.

این نوعی امتداد فلسفه در روش علم است که البته با شیوه های تجربی مدرن و فلسفه هایی که میتواند این شیوه ها را مقنن و حوزه های مختلف علم را هماهنگ کند، تفاوت دارد. ۳. فلسفه پوشش از نظر اسلام ۴. اين پوشش و حيا، هر چند براى مردان هم رعايتش لازم است، براى زنان، ضرورت محورى دارد. بخش گنجینه مطلب: «تازه های کتاب اساتید » را دربر دارد.

روند حوزه این است که اینها یک لیستی را در اختیار طلبه قرار میدهند و اینها فقط با اسامی آشنا هستند. در ابتدا باید یک کارگاه نویسندگی برای اینها بگذارند. لذا برای این سؤال شما یک جواب برای خود نهاد حوزه و آموزش میتوان داد که عرض کردم دروس پژوهشمحور شود و یک پیشنهاد هم برای فضلای گرامی بود که بتوانند از این حالت سردرگمی درآیند و مراجعه بسیاری از طلاب در خصوص همین موضوع است. میتوانید به من موضوع بدهید؟ برای آنها سخت است و فکر میکنند که من میخواهم آنها را رد کنم.

چه بسیار افرادی که با بنده تماس میگیرند و اصلاً هیچ شناختی ندارند و میگویند که؛ مدارج علمی حوزه، شمارهی شما را به ما داده و تماس گرفتهایم. درصد افرادی که شناخت از استاد ندارند، بالاست؟ بله، افراد معروفی در حوزه تدریس می کنند و شناخته شده هستند؛ اما این بزرگواران، درصد کمی را به خود اختصاص میدهند، ولی از آن طرف میبینید که معمولاً طلاب وقتی که استاد راهنما یا مشاوری را میخواهند انتخاب کنند، چه میکنند؟ همچنین در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ایران، بی حجابی جرم محسوب می شود.

آنها به نقد متافیزیک و گزاره های ترکیبی پیشینی می پرداختند. یکسری شماره تلفنی هم میدهند و آنها هم به ترتیب تماس میگیرند تا یک استادی فرصت داشته باشد و انتخاب کند. در نتیجه شناخت یک چیز مستلزم این نیست که صرفاً ذهن خود را فراموش کنیم و بر این تمرکز کنیم که آن چیز واقعاً چیست. 1. مفاد باید و نباید اخلاقی چیست؟ از این قبیل پرسش ها از هیچ دانشجو و یا اهل علمی نمیشود و مخاطب به محض آنکه بداند رشته ی تحصیلی آن دانشجو و یا عالم چیست، بلافاصله متوجه میشود که آن علم به چه کار و فعالیتی تعلق دارد و یا احتمالاً میتواند متوجه شود که موضوع آن علم چیست.

من یک جمله در خصوص سؤال قبلیتان عرض کنم و بعد به این پرسش شما پاسخ میدهم. به تعبیر دیگر شما یک بار موضوع را در منطق ارسطوئی تعریف میکنید. این بدترین مواجهه با موضوع است. آن ها در خصوص نحوه مواجهه با بی احترامیها، خشم، اندوه، جلای وطن، کهنسالی توصیههایی دارند. رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ادامه داد: آیه ۳۱ سوره نور چند پیام مهم برای بانوان مؤمنه دارد؛ اول اینکه بانوان باحجاب هنگام مواجهه با نامحرم، نگاهشان را باید کنترل و مدیریت کنند، دومین مورد نیز پرهیز از جلب توجه است.

مثل مجوز تلبس که چطور باید مجوز را بگیرند، این هم باید الزامی شود که کارگاه ببیند. در مرحلهی بعد باید کارگاه تحقیق بگذارند و در مرحلهی سوم باید کارگاه پایاننامهنویسی گذاشته شود. به همین خاطر باید این سه سطح کارگاه نویسندگی، کارگاه تحقیق و کارگاه پایاننامهنویسی باشد. اینکه در سیستم نیست من بگویم که: پس من الان باید چه کنم؟ برخی از طلاب عزیز ما متوجه نیستند که من الان باید چه کنم و چه موضوعی بدهم. به هر حال عدالت یکی از غامضترین و دشوارترین مفاهیم فلسفه اخلاق است و برای شناخت این مفهوم باید درکی کافی از چیستی فلسفه اخلاق داشت.

دیدگاهتان را بنویسید