فلسفه حجاب چیست؟

جغد مینروا بالهای خود را با فرا رسیدن تاریکی خواهد گشود». 5. نظریه ضروت بالقیاس: مفاید «باید و نباید» ضرورت بالقیاس الی الغیر است؛ همچون ضرورتی بین غذا خوردن و سیر شدن که علت و معلول هستند و بین هر علت و معلولی ضرورت بالقیاس الی الغیر برقرار است؛ یعنی بالقیاس به معلول علت ضروری الوجود و بالقیاس به وجود علت، معلول ضرورت وجود دارد؛ پس باید به عدالت رفتار کرد، بیانگر این است که بالقیاس به رسیدن به کمال مطلوب عدالت ضرورت دارد یا «باید مجرم را مجازات کرد»، بیانگر این جمله است که «بالقیاس به امنیت اجتماعی مجازات مجرم ضرورت دارد» (مصباح، 1366: ج1، ص180).

این بخش از مطالعات اخلاقی كه به «اخلاق نظری» (Ethics Theoretical)، «اخلاق فلسفی» (Philosophical Ethics)، «منطق اخلاق» (The logic of Ethics)، «اخلاق تحلیلی» (Analytical Ethics)، «اخلاق انتقادی» (Critical Ethics) و «معرفتشناسی اخلاق» (Epistemology of Ethics) نیز نامبردار است،(3) بههیچوجه «مشتمل بر تحقیقات و نظریات تجربی یا تاریخی در باب اخلاق نیست»و همچنین وظیفه «پرداختن یا دفاع از هیچ حكم هنجاری یا ارزشی خاصی» را بر عهده ندارد. ملکیان در بخش دیگری از سخنانش با تمایز گذاشتن میان فرآیندهای فلسفه ورزی از فرآورده های فلسفی انتقادهای تندی از فلسفه آکادمیک ایرانی کرد و گفت: بیشترین تاثیری که فلسفه در زندگی روزمره دارد و من از آن به عنوان تاثیر نجات بخش یاد کردم، به فرآیند فلسفه ورزی اختصاص دارد البته فرآورده های فلسفی نیز تاثیر فراوانی دارند، اما تاثیر فرآورده های فلسفی اصلاو ابدا با تاثیر فرآیند فلسفه یعنی فلسفه ورزی قابل مقایسه نیست.

برخی از شما، کار بهشتیان را انجام میدهد، تا آنجا که میان او و بهشت فقط یک ذراع فاصله میماند. این پژوهشگر فلسفه و اخلاق در بخشی از سخنانش به معنای دوم زندگی در کتابهای فلسفی اشاره کرد و گفت: معنای دیگر زندگی، هدف زندگی است، بدین معنی که هدف از زندگی چه باید باشد و من در زندگی چه هدفی را باید دنبال کنم؟ همچنین، این رنجها و دلواپسیهای مسلم زندگی، رنجهایی جداییناپذیر از زیستن انسانند. آنگاه آگاتون زیبا بیان شروع به سخن کرد و از اروس چنین گفت: تاکنون شما دوستان از نعمات خدای عشق سخن گفتید حال آنکه من خود اروس را خواهم ستود!

بر می فروش خرده می گیرد که چرا می را می فروشد ؟ یکی از طلاب نقل می کرد که روزی برای خریدن کتابی به وی مراجعه کرده پس از ملاحظه کتاب ، قیمت را پرسیدم ، گفت نمی فروشم ، گفتم چرا ؟ آیا هیچ گونه هویت زیر بنایی برای میز وجود دارد؟ فایده فلسفه آیا اساسا فلسفه فایده ای هم دارد و لازم است که به آن بپردازیم؟ از ابتدای خلقت انسان با این سوال که از کجا آمده است و مقصد نهایی او کجاست؟ البته در منابع شیعی دو حجت برای انسان مطرح شده یکی وحی و دیگری عقل.

بهزادیان با اشاره به آیه قرآن که مطرح میکند حجاب برای حفاظت از زنان در اجتماع است، گفت: در فقه حدود حجاب و اینکه کدام قسمتهای بدن را بپوشاند که باعث تحریک نشود مطرح شده است. اگر مسأله تفکیک دین از خرد در شرق اسلامی در دوران امویها و عباسیها مطرح شد، آن هم به انگیزه خاصی، ولی این مسأله در غرب، پس از نهضت علمی اخیر مطرح شد امّا با انگیزه بسیار متفاوت. زن با حجاب، نماد زن انقلابی است؛ لذا مخالفان نظام اسلامی از حجاب متنفرند.

نکته مهم در فلسفه اخلاقی اسلامی این است که نظریات مختلف در فلسفه اخلاق اسلامی تضاد صدرصد ندارند (البته به جز دیدگاه اشاعره که اساساً عقلی نیست) و نظریه فیلسوفان و اندیشهوران مسلمان در باب اخلاق ودر بخش کلیت و رابطه هست و نیست و نظام اخلاقی اختلاف ندارند؛ بلکه در باب مفاد باید و نباید و ادراکات عقل عملی و نظری و رابطه باید و نباید ها و واقع، اختلافاهایی وجود دارد که به بحث کلیت و اصل رابطه بین باید و نبایدها و واقع و نظام اخلاقی ضربه نمیزند؛ زیرا چنانکه گذشت، در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی نیز اخلاق و گزارههای اخلاقی ناظر به واقع هستند.

در بخش نفس و تکامل نفس و میزان تاثیر اعمال و نیّات و صفات در تکامل به مباحث فلسفی نفس و مباحث انسانی کامل در عرفان نیاز دارد یا با آن در ارتباط است. سخنرانی مفصل ملکیان با عنوان ” فلسفه برای زندگی ” به تاثیر فلسفه در زندگی روزمره اختصاص داشت. این نکته ، مکمل پاسخی است که تحت عنوان مرگ ، نسبی است یاد کردیم . مردی از بیابانی می گذشت سگی را دید که از شدت تشنگی زبانش را به خاک های نمناک می مالد. حق گرایان آفرینش را هدف دار می دانند.

آنکه مبادله آفرینش را مورد انتقاد قرار می دهد قانون جهان و هدف آن را نشناخته است . یکپارچه ایمان و فدارکاری و گذشت و شهامت و شجاعت است، این است که نماز شب این مرد، گویا در مدت چهل سال اخیر ترک نشده است، به طوری که من شنیدم، یکی از خصوصیات ایشان این است که تا هر مقداری از شب که بیدار باشد، به محض اینکه خوابید، نزدیک صبح بیدار میشوند و نماز شب را میخوانند و تا نزدیکی طلوع خورشید، این قطعه را برای ارتباط با خداوند قرار دادهاند.این قطعه وقت مال خودشان است، در آن موقع خلوت و تنهایی و فرصت مطالعه درباره خدا و فکر و ذکر خدا، ایشان را همه روزه و همیشه آسیب ناپذیر میدارد.احمد آقا پسرشان میگفت: حتی روزی که مثلا از عراق به کویت تبعید میشدند، تا نزدیک صبح بیدار بودند و در بین راه این حالت را حفظ کرد.

که خلع بدن برای او کار ساده و عادی گردد و ملکه او شده باشد . یعنی اگر همه ۷۵ میلیون نفر ایرانی فیلسوف به معنای آگاه به فرآورده های فلسفی شوند، بعید می دانم که زندگی مان از اینکه هست، بهتر شود. اگر همه ۷۵ میلیون چنین زندگی می کردیم، از پنج عاملی که در ابتدا گفتم، نجات می یافتیم. اگر ۷۵ میلیون ایرانی مثل این آقایان شود، وضع مان سر سوزنی بهتر نمی شود. اصلااز فلسفه ورزی مرادم پرداختن به یک رشته آکادمیک مثل سایر رشته ها نیست.

ما خوشحالی می کنیم که مثل ایشان زندگی نمی کنیم و شادیم از اینکه زندگی ما این گونه نیست. آن چیزی که ما را نگه ميدارد و مانع خودکشی است، معنا است. میفروش کارش خریدن و فروختن و سود بدست آوردن و باز از نو همین عمل را تکرار کردن است . بازار جهان بازار تهیه و فروش و تحصیل سود و باز تکرار این کار است . این سوال ذهن اندیشمندان بسیاری را در جهان به خود مشغول کرده است. فلسفه همواره از روزهای آغازین حیات خود، علمی مقدس و فرا بشری تلقی می شد و آن را علمی الهی می دانستند.

به احتمال قوی گوینده اشعار منسوب به خیام چنین منظوری داشته است و یا از طرز فکر محدود ماتریالیستی ناشی شده است ، ولی در فلسفه کسی که می گوید آنطور که به خواب می روید می میرید و آنطور که از خواب برمی خیزید زنده می شوید ( 1 ) همه اشکالها حل است . اگر استدلال ورزی را به معنای فلسفه ورزی بدانیم، در می یابیم که اساتید فلسفه ما لزوما چنین نیستند. چنین کسی نه تنها از مرگ نمی ترسد بلکه همچون علی ( ع ) مشتاق آن است و آن را رستگاری می شمرد ( 2 ) .

گذشتگان، فیلسوف را حکیم می نامیدند و مقصودشان از این کلمه این بود که حکیم کسی است که بر علوم مختلف، از علم طب گرفته تا علم ریاضیات تسلط دارد و همچنین حکمت فلسفه را نیز که به معنای علم به احوال موجودات است، آموخته است. 10. نظام اخلاقی مطلوب نظامی است که در آن،انسان به کمالات لایق خود که قرب الاهی و اتصاف به صفات و اسما الاهی است برسد.

در این نظام ، جز تکامل و توسعه حیات چیزی نیست و این توسعه در نقل و انتقالها انجام می گیرد . نقص در معرفت شناسی انجام هر کاری را دشوارتر می کند. حاصل جمع این دو نکته این است که ماده جهان با سیر طبیعی و حرکت جوهری خویش ، گوهرهای تابناک روحهای مجرد را پدید می آورد ، روح مجرد ، ماده را رها می کند و به زندگی عالی تر و نیرومندتری ادامه می دهد و ماده مجددا گوهر دیگری در دامن خویش می پروراند . این ارتعاشات باعث ایجاد احساسات و اشتیاق میشود و همچنین باعث میشود بدن حرکت کند.

اما میشود که با علم بر هر دو پژوهشگر فلسفه پرسش از چیستی فلسفه کند و درصدد آن باشد که با طرح این پرسش تحقیقی در باب تاریخ این پرسش و پاسخ هایی که فلاسفه به آن داده اند بکند. اما وقتی که این منطق را با مقیاس جد می سنجیم می بینیم که چگونه یک میخواره کار میفروش را با کار خودش اشتباه می کند . اینکه سرچشمه این ارزش­ها روشن می­شود، به­نظر می­رسد که عالم ارزشش را از دست داده است، به­نظر بیمعنا میرسد» (همو، 1377ب، ص31). 3- در فلسفه معيار باز شناسي امور حقيقي از امور وهمي و اعتباري به دست ميآيد و از اين روي گاهي هدف اصلي فلسفه شناختن امور حقيقي و تمييز آنها از وهميات و اعتباريات شمرده ميشود ولي بهتر آنست كه آنرا هدف شناختشناسي بدانيم .

دیدگاهتان را بنویسید