فهرست کامل + تاریخ و تاریخچه – کجارو

گرفتن فال حافظ یکی از سرگرمیهای این شب به شمار میرود.معروفترین میوههای شب یلدا، هندوانه و انار هستند. انار نیز نمادی از شادی و زایش بود و امروزه نیز از متداولترین میوههای شب یلدا است. بنابراین تقارن زمان برگزاری جشن سده با چهل روز پس از شب یلدا، توجه بعضی از مورخان را جلب میکند. روایتهای دیگری نیز بر به صد رسیدن تعداد فرزندان نخستین آدم در این روز وجود دارد.بنا بر روایت دیگر از تاریخ جشن سده تا زمان برداشت غلات، ۱۰۰ روز طول میکشیده است و به همین دلیل در این تاریخ جشن سده را برگزار میکردند. یک شهر باستانی دیگر این بار از دوران ساسانی در کازرون فارس، پس از پیروزی شاهپور بر والدیان رمی ساخته شده.

این برجستهکاری از کاخ آشور بانیپال ارابه جنگی سلطنتی سنگینی را نشان میدهد که چهار تن خدمه دارد و یک سوار کماندار در جلو از آن حمایت میکند. عاملی که در آمیزش و اختلاط اعراب تأثیر مهمی داشته، مسئله سکونت آنها با ملل مغلوب در یک محل بوده است.این عامل موجب ایجاد نوعی پیوند عقلی و فکری میان اعراب و دیگران شد، که پس از اندک مدتی نتیجه خود را بخشید. با هر نوع درخت کاشته شده بود… آشوریان قلمرو خود را به ایالاتی تقسیمبندی کرده بودند که هر کدام را فرمانداری اداره میکرد و مستقیما به شاه در نینوا گزارش میداد.

عکاس و منبع عکس: حمیده شفیعیها، خبرگزاری تسنیمجشن شب یلدا از دیگر جشنهای باستانی ایران است که در طول سالیان دراز قدمت خود را حفظ کرده است و امروزه نیز همچنان باشکوه برگزار میشود. در این جشن نیز همانند دیگر جشنهای ایران باستان پوشیدن لباس سفید متداول بود و خروس و گل یاسمن را نشانههای این جشن میدانستند. از دیگر مشخصههای برگزاری جشن سده، جمع شدن زرتشتیان در کنار هم و نزدیکی افراد به یکدیگر است.

بنابر نظر این دسته از تاریخشناسان، سده در زبان اوستایی معنی برآمدن خورشید و طلوع کردن میدهد و چون در گذشته، فصل سرما به دو بخش چله بزرگ و چله کوچک تقسیم میشد، روز دهم بهمن را پایان چله بزرگ میدانند؛ زمانی که زمین رو به گرم شدن و زایش خواهد رفت. روز ۳۰ شهریور نیز زمان آفرینش زمین است که گاهنبار «پتیهشهیم» نامیده میشود. تا زمان عبدالملک بن مروان این ترتیب ادامه داشت. از طرف دیگر از ۱۰ بهمن تا اول بهار نیز ۵۰ روز و ۵۰ شب باقی مانده است که روی هم ۱۰۰ میشوند.منبع عکس: سایت cafesour.ir، عکاس نامشخص در زمان باستان، ایرانیان دو ماه دی و بهمن را زمان قدرتمندی اهریمن میدانستند و برای به سلامت گذشتن از این دو ماه، دعا و نیایش میکردند و چون روز دهم بهمن ماه را روز کشف آتش میدانستند، جشن سده را بهمنظور چیرگی آتش بر اهریمن برگزار میکردند.

ماه دی را در زمان باستان «خور ماه» و روز نخست آن را «خوره روز» مینامیدند. منبع عکس: talab.org، عکاس نامشخصجشن دیگان یا «خرم روز» در روز نخست از ماه دی برگزار میشده است. «آتش نیایش» که پنجمین نیایش از «خرده اوستا» است نیز در این جشن خوانده میشد. ریخته شده بود پوشانده شد و روی آن آجر پخته که در میان آنها آهک ریخته بودند قرار داشت، لایه سوم از سرب بود و سپس خاک ریخته میشد که رطوبت آن به پایین نفوذ نکند.

آتش در زمان ایران باستان مهمترین عنصر طبیعی جهان در میان چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش به شمار میرفت. منبع عکس: سایت نمناکزرتشتیان در زمان باستان به نقل از زرتشت در اوستا، ۶ گاهنبار را زمان آفرینش جهان میدانستند و این روزها را جشن میگرفتند. گرچه بسیاری از سپاهیان کیاکسار از مادهای بومی بودند ولی او به استخدام سرباز از سایر قبایل کوچکتر ایرانی که دستنشانده مادها محسوب میشدند یا به حمایت قدرت ماد وابسته بودند نیز پرداخت. تعداد سایر شاخه ها به تدریج رو به کاهش می باشد.

ولی این به این معنی نیست که فلات ایران تا پیش از ورود آریایی ها خالی از سکنه یا تمدن بودهاست. بهدلیل وجود نداشتن شواهد کافی از برگزاری این جشن در زمان ایران باستان، برخی از مورخان این جشن را به دوره ورود اسلام به بعد در ایران منسوب میکنند. از طرف دیگر امشاسپند سپندارمذ، الهه باروری و زایش در زمین نیز هست و به همین سبب این روز را روز زن در زمان ایران باستان میدانستند.از آداب این روز پوشیدن لباسهای فاخر و زیبا توسط زنان و بر تخت نشستن و فرمانروایی بانوان در منزل بوده است. منبع عکس: سایت melikala.comجشن نوروز از زمان ایران باستان تاکنون از مهمترین جشنهای ایران زمین به شمار میرفته است.

بنابر یکی از این نظریهها در زمان ایران باستان مردم اعتقاد داشتند که در نزدیکی جشن فرورگان، ارواح درگذشتگان آنها به خانهها برمیشوند؛ به همین دلیل بر بام خانهها آتش میافروختند تا درگذشتگان آنها بتوانند خانه خود را پیدا کنند. با توجه به شیوه برگزاری جشن چهارشنبه سوری و پریدن مردم از روی آتش، این نظریه چندان دور از ذهن به نظر نمیرسد. مهمترین نشانه جشن سده، آتش است و زرتشتیان آتش را به نشانه قدرت و عظمت اهورامزدا برپا و همگی در جمع کردن هیزم برای روشن کردن آتش، مشارکت میکنند. در حال حاضر نیز زرتشتیان این روز را با عنوان روز زن و مادر برگزار میکنند و در بعضی شهرها مانند یزد و روستاهای اطراف آن، این مراسم باشکوه بسیار برپا میشود.

هفت سین سفره نوروز شامل سبزه، سمنو، سرکه، سیر، سماق، سنجد و سیب است؛ البته در منابع مختلف از سکه نیز بهعنوان یکی از اجزای این سفره یاد میشود.از دیگر آیین برگزاری نوروز میتوان به کاشت دانهها برای سبز شدن در آغاز سال نو، مراسم آب پاشی، آواز خواندن میرها، عیدی دادن و عیدی گرفتن و دید و بازدید از آشنایان، اشاره کرد. دلیل اصلی مهاجرت آنها مشخص نیست اما به نظر میرسد دشوار شدن شرایط آب و هوایی و کمبود چراگاه ها، از دلایل آن باشد. فرزندانی که در نسلهای بعد پدید آمدند، تدریجاً خشونت بدوی و تعصب عربی پدران را از دست دادند و به سرزمینی جدید و خویشان تازه نیز علاقه پیدا کردند.

بعد ها بخش از آریایی ها به سمت ایران و هند و بخشی دیگر به اروپا مهاجرت کردند به همین دلیل به اقوام آسیائی و زبان آنها، هند و اروپایی گفته می شود. این پادشاه دولت هیاطله را از صفحه روزگار محو نمود، ترک های آن طرف رود جیحون رادر جای خود نشاند ،خزرهای وحشی را گوشمالی داد ، حبشی ها را از یمن بیرون راند و این مملکت به تصرف خود درآورد . وی در سن ۶۸ سالگی عاشق دختری ۱۲ ساله به نام ماه رخسار که خواهر زنش هم بود شد و او را به عقد خود درآورد .

دیدگاهتان را بنویسید