مهارت فرزندپروری موفق، تربیت فرزند، مهارت فرزندپروری، تربیت فرزندان موفق

به عبارت دیگر، تحقیقات نظری در روانشناسی درباره رشد اخلاقی با یک سری مسائل زیربنایی دیگر که در فلسفه اخلاق مورد بررسی قرار میگیرند، ارتباط دارد و این مطلب، لزوم وابسته و مبتنی بودن نظریههای رشد اخلاق به فلسفه اخلاق را نشان میدهد، هرچند دانشمندان علوم اجتماعی و روانشناسان نمیخواهند به این مطلب اعتراف کنند. بدیهی است که هر نظریهپردازی بر اساس دیدگاه نظری خود و میزان تأکیدی که بر عوامل درونی یا بیرونی دارد به این پرسشها پاسخ میدهد. نظریه روان تحلیلگری نیز یک رویکرد تجربهگرایی دارد و تحت تأثیر سنّت تجربهگرایی غرب است. انسانها آن قدر تجربههای گوناگون دارند که نمیتوان به استناد تجربه به یک نظریه اخلاقی واحد رسید.

نتایج یک نظر سنجی نشان میدهد تنها 28 درصد از والدین به صورت دقیق به این نکته توجه دارند و فرزندان خود را در مسئولیتهای مربوط به فضای خانه شریک میکنند. واكنش والدین و بزرگترها، در برابر این لغزشها، دو نوع است؛ یكى آن كه خطاهایشان را سریع به آنان گوشزد كنند، و احیانا به تنبیه و سرزنش آنان بپردازند و دیگر آن كه، ضمن داشتن حساسیت و توجه، به روش خطاپوشى و تغافل كه روشى درست و اثربخش است، روى آورند؛ چرا كه تغافل از اصول مهم تربیتى است؛ یعنى والدین خود را به غفلت بزنند و چنان وانمود كنند كه خطاى فرزندشان را ندیدهاند.

اختيار در سطحي از هستي اعمال مي شود كه مربوط به ذات معقول است» (كورنر،1367، ص45)در حقيقت كانت آدمي رد پاي آزادي را در عقل عملي مي جويد و گسترة عقل عملي را عالم معقول مي داند .در اين قلمرو هر انسان به دليل داشتن اراده ، امكان آزادي و اختيار دارد. به زعم كانت آدمي با سلاح عقلانيت مي تواند از پس مشكلات معرفتي و اخلاقي خويش برآيد. با خواندن این کتاب که از بهترین کتاب های روانشناسی کودک است میتوانید بر ترس و نگرانی فرزند خود غلبه کرده و حس آرامش و اعتماد به نفس را در او پرورش دهید.

ميل و حس و سود و زيان را به منز لة خاستگاه «ديگر آييني» مي شناسد، چون در اخلاق خود پيرو كه بنياد آن در خرد عملي است، بحث سود و زيان مطرح نيست و نتيجه چندان اهميتي ندارد، بلكه مهم خود عمل و انگيزه آن است. بنابراين قوانين اخلاقي خودجوش و تابع خرد عملي و وجدان اخلاقي هستند. تربيت اخلاقي كانت وظيفه مدار است و فرد به دليل پيروي از خرد كه خاستگاه وجدان اخلاقي است، احساس وظيفه و تكليف مي كند و بدون هيچ گونه الزام و اجبار بيروني اقدام به انجام دادن فعل اخلاقي مي كند.

2ـ تربيت اخلاقي كانت خودآيين و وظيفه گراست: هنگامي كه آزادي بنيان كردار اخلاقي قرار گيرد ، هر امري كه اين آزادي را محدود كند در حكم عاملي است غير اخلاقي و نابودكننده اخلا ق و آزادي محسوب مي گردد. به باور وي فرامين اخلاقي را نه به مثابه حكم الهي، بلكه در حكم تكليف بايد در نظر گرفت و نسبت به آن احساس وظيفه كرد، يعني از نظر او ريشه و مبناي اخلاق «خرد» است كه منشاء صدور قوانين اخلاقي است و اراده نيز به پيروي از عقل به انجام دادن فرامين اخلاقي مصمم است .

گرایش دیگر که در بین عارفان مورد توجه قرار گرفته است، معرفت است که عارفان مسلمان مدار معرفت الله را شاه کلید تعالی انسان دانسته و در اخلاق بندگی بدان اصرار ورزیدهاند. رویکرد یادگیری اجتماعی نیز مورد توجه بسیاری از جامعهشناسان روانشناسان تربیتی واقع شده است. اعتقاد کانت در مورد اخلاق اين است كه ريشه احکام اخلاقی در خود عقل عملی است عقل عملي واضع احكام اخلاقي است. سقراط اولین فیلسوفی است که در دیالوگ خود از دینداری (Piety)، انصاف، شجاعت (Bravery)، عدالت (Justice) و تقدم آن بر دیگر چیزها، فضیلت (Virtue)، خوشبختی (Happiness) و خیر (Goodness) سخن گفته و تربیت اخلاقی را مورد توجه قرار داده است.

هرچند که از منظر قلمرو شمول، تزکیه نسبت به تربیت، تنگنایی مفهومی دارد؛ زیرا تزکیه تنها ناظر به تربیت اخلاقی است و نه سایر گونههای تربیت؛ همچون پرورش و تأمین همه جانبه نیازهای مادی و جسمی انسانها، به ویژه عهدهدار بودن مستقیم تربیت فیزیکی تربیت شوندگان و گویا به همین دلیل است که در قرآن کریم، آنگاه که از تربیت کنندگان در دو ساحت تربیت مادی و معنوی، همچون خداوند، والدین و یا نقش فرعون در تربیت موسی سخن میگوید، با واژه «تربیت» یاد میکند، اما آنگاه که از نقش تربیتی پیامبرسخن میگوید، واژه «تزکیه» را به کار میبندد؛ چرا که حوزه تربیتی پیامبر به تزکیه و پیرایش معنوی انسانها محدود میشود، حال آنکه کارکرد تربیتی سایر مربیان که قرآن از آنها یاد کرده است، شامل هر دو بُعد مادی و معنوی تربیت میگردد.

بنابراین، شامل یادگیری، شناخت قواعد و شناخت موقعیتهای اعمال قواعد میشود. ـ توان فراگیری رفتار در موقعیتهای مشابه و یکسان در خود ایجاد کرده و دارای شخصیت واحد باشد. ـ در رابطه با دیگران، از خود احساسی مناسب داشته و بداند که چگونه در موقعیتهای مختلف به روشهای عاطفی مناسب و صحیح پاسخ دهد. و سرانجام اینکه، هر کدام از عوامل رشد طبیعی و تواناییهای مادرزادی، یادگیری و تجربه به چه میزانی در این فرایند رشد اخلاقی مؤثرند؟ يعني آنچه را وجدان به او نهيب مي زند، تكليف بداند و خويشتن را به انجام دادن آن فرمان، مقيد نمايد .

7نکات اخلاقی را با توجه به سن پسرتان به او آموزش دهید. گاهی به احساس خستگی خود توجه کنید. 1- دوره ی سیادت و آقایی : دربرگیرنده ی هفت سال نخست زندگی است ودراین دوره کودک آقا وسرور خانواده بوده وباید توجه خاصی به او شود. ؛ از نظر كانت تربيت اخلاقي تربيتي است كه انسان آزاد بپروراند بنابراين در فراگرد تربيت بايد فرد را هدايت كرد تا آگاهانه قانون اخلاقي را به كار برد و در انجام دادن افعال اخلاقي خودمختار عمل كند . به طور مثال می توانید ساختمانی را به عنوان مرکز پیش دبستان در نظر بگیرید و کار خود را از آنجا شروع کنید.

از نظر کانت انسان دارای ظرفیت و استعداد تربیت است. او در برابر جبرگرايان كه جهان را منحصر در چارچوب علي و معلولي مي دانند، عالم را به دو بخش عالم پديداري كه قلمرو بيروني و تجربي محسوب مي شود و ذات معقول يا قلمرو دروني تقسيم مي كند، طبق نظر وي عالم پديداري گرفتار نظام علي و معلولي و تابع قوانين مكانيكي است و آزادي در اين عالم معنا ندارد .اين عالم، عالم نمود اشيا است و حقيقت اشيا غيرقابل شناخت است. در حقیقت باید زمینهای فراهم گردد که فرزند به راحتی و با اشتیاق، مشکلات و سئوالات خود را با والدین مطرح کند اگر آنان نتوانند این وظیفه را به خوبی انجام دهند، جوان برای دریافت پاسخ سئوالات خود به راههای نادرست و منابع غیر مطمئن روی آورده و دچار گمراهی و مشکلات روحی و فکری میگردد.

به معنای ساده این است که شما به فکر رفاه خود هستید، که ارزش مهم دیگری است که برای فرزندان شما الگوسازی می شود. حساسیت و ظرافت موضوع، امام ساجدان را بر آن داشت تا در منشور حقوقىاش دو بخش را، با عنوانهاى «حق الولد» و «حق الصغیر»، به حقوق فرزندان و خردسالان اختصاص داده، راهنماى تربیتى والدین باشد و شیوههاى مطمئن و ره توشههاى تربیتى ماندگار را فرا روى آنان قرار دهد. فرزندانی که تحت سرپرستی والدین قرار میگیرند؛ امید میرود که اگر به خوبی تربیت شوند؛ بتوانند افراد مفیدی برای خود و جامعه واقع گردند؛ زیرا تربیت فرزندان میتواند بهترین هدیه از سوی والدین برای فرزندان محسوب میشود.

اما از سوی دیگر، هنگامی که فرزند شما وارد مدرسه شد نیاز به استقلال دارد. مثلاً نظریه یادگیری اجتماعی، که متأثر از سنت تجربهگرایی غرب است، بیشتر بر نقش تجربه و یادگیری تأکید دارد و در مقابل، نظریههایی که رشد اخلاق را رشد طبیعی استعدادهای مادرزادی انسان تلقّی میکنند متأثر از سنّت عقلگرایی غرباند و شکل جدید و معاصر آن در قالب نظریههای رشدی ـ شناختی تبلور یافته و نمایندگان اصلی آن پیاژه و کهلبرگ میباشند. حدیث تربیتی برای کودکان در این پست از سایت تفریحی سماتک تهیه و گردآوری شده است همچنین حدیث پیامبر درباره تربیت کودک و چند حدیث تربیتی کودکان از امام علی (ع) بیان شده است.

دیدگاهتان را بنویسید