نگاهى به مفهوم سیاست

اینها سیاستمدارانی هستند که در کنترل نمودن بوروکراسیهای خاص شهرت مییابند، آنگاه سیاست را برای یک کار پر درآمد در بخش خصوصی ترک میکنند، و در این کار از آشنایان سیاسیشان بهره میگیرند. به منظور حفاظت از حریم خصوصی شما، ما از یک شناساگر منحصر به فرد به جای نام، ایمیل یا سایر اطلاعاتی که به وسیله آنها به صورت مستقیم شناسایی میشوید استفاده میکنیم تا به شما محصولات، خدمات و فعالیتهای شخصیسازی شده شامل تبلیغات ارائه دهیم. سهم بهینة بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل(44)، باتوجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعة اقتصادی، طبق قانون تعیین میشود. اطلاعات مربوط به مکان جغرافیایی برای دسترسی به اختلالات در فعالسازی سیمکارت (مانند اختلالات درگاههای خدمات پیامکی (SMS) و شبکه) و با هدف شناسایی اپراتور شبکه خدمات و اطلاع آن اختلال به اپراتور شبکه استفاده میشود. این اطلاعات در پوشههای عکسهای شما قابل نمایش خواهند بود و محل جغرافیایی در مشخصات عکسهایتان ذخیره خواهد شد. در دوره استفادهتان از خدمات MIUI، ممکن است ما یا خدماتدهندگان سومشخص و شرکای تجاریمان به منظور ارائه خدمات به شما و عرضه جزئیات دقیق درباره آن محل برای تحقق بهترین تجربه کاربر مانند اطلاعات آب و هوا و دسترسی (به عنوان بخشی از بستر Android) از اطلاعات محل جغرافیایی شما استفاده کنیم (برای اطلاعات بیشتر بخش «چگونه اطلاعات شخصی شما را مورد اشتراک، انتقال و افشای عمومی قرار میدهیم» در زیر را ببینید).

Xiaomi و خدماتدهندگان سومشخص و شرکای تجاری ما از فناوریهایی نظیر کوکیها، دیدبان تارنماها و برچسب پیکسلها استفاده میکنند (برای اطلاعات بیشتر، بخش «چگونه اطلاعات شخصی شما را مورد اشتراک، انتقال و افشای عمومی قرار میدهیم» در زیر را ببینید). برخی از این قابلیتها توسط خدماتدهندگان سومشخص و/یا شرکای تجاری اجرا میشوند (برای اطلاعات بیشتر، بخش «چگونه اطلاعات شخصی شما را مورد اشتراک، انتقال و افشای عمومی قرار میدهیم» در زیر را ببینید). اطلاعات شخصی مرتبط با مجمع Mi یا سایر بسترهای اینترنتی Xiaomi میتواند برای نمایش صفحه نمایه، تعامل با سایر کاربران و مشارکت در مجمع Mi استفاده شود. این فناوریها به ما کمک میکنند تا رفتار کاربران را بهتر درک کنیم؛ به ما میگویند افراد از کدام بخشهای تارنمای ما بازدید کردهاند و همچنین، تأثیرگذاری آگهیهای تبلیغاتی و جستجوهای تارنما را تسهیل و ارزیابی میکنند. ارائهدهندگان خدمات سومشخص و شرکای تجاری ما ممکن است از کوکیهای تبلیغات برای گردآوری اطلاعات درباره فعالیتها و علاقهمندیهای آنلاین شما استفاده کرده و به شما تبلیغاتی که بیشترین ارتباط با شخصیت و علاقهمندیتان دارند ارائه کنند.

ممکن است گاهی به منظور ارائه یا بهبود محصولات یا خدمات اعم از عرضه محصولات یا خدمات بر اساس نیازهای شما، اطلاعات شخصی شما را در اختیار سومشخصها (به شرح زیر) قرار دهیم. سیاست، که نمایشی است از وهم و پندار، معانیاش را بر دیدگانی که دقت و تیزبینی ندارند آشکار نمیکند. هدف ما از گردآوری این اطلاعات به منظور ارائه اطلاعات مفیدتر به شما و نیز آگاهی از این است که کدام بخش از تارنماها، محصولات و خدمات ما مورد علاقه شما قرار گرفته است. این کار با هدف بهبود تجربه کاربر مثلاً در ارسال گزارشهای از خرابی انجام میشود. شما این حق را دارید که از دریافت تبلیغات سفارشی انصراف دهید و در هر زمانی نسبت به نمایهسازی که با هدف بازاریابی برای شما صورت گرفته اعتراض کنید. اما اگر اطلاعات قابل شناسایی غیرشخصی را با اطلاعات شخصی ترکیب کنیم، چنین اطلاعات ترکیب شده تا زمانی که به صورت ترکیب باقی بمانند به مثابه اطلاعات شخصی تلقی خواهد شد. البته از آنجا که این زندگی نمیتواند با بخشهایی از قوانین هستی هماهنگی برقرار کند، همواره نوعی از تضاد و ناسازگاری در بنیانیترین سطح باقی میماند که علیرغم همهی هماهنگیها در امور خرد، اجازهی لذت بردن بهصورت کامل از بخشهای لذتبخش را نیز نمیدهد و بلافاصله لذت آن به رنجی متصل میشود.

و بنا به دلایل گفته شده در بالا برای ادغام اطلاعات و نیز الزامات قوانین جاری، ساختار کنترلی مشخصی برای این ادغام در اختیار شما میگذاریم. چنین اطلاعاتی را اطلاعات قابل شناسایی غیرشخصی مینامند. ۲۹. شناسایی و بررسی جریانهای فکری کشور در حوزه نشر و آثار نوشتاری از طریق دبیران گروههای تخصصی ارزیابی و ارائه به معاونت متبوع. به منظور ارائه خدمات بالا به شما، اطلاعات مربوط به برنامه کاربردی (شناسه نسخه برنامه، نام بسته برنامه) و اطلاعات مربوط به دستگاه (مدل و برند) نیز گردآوری خواهند شد. اطلاعات گردآوریشده ممکن است برای عملکردهای امنیتی و ابقاء سیستم در برنامه امنیت اعم از اسکن امنیتی، بهینهسازی باتری، فهرست سیاه، پاکسازی کننده و غیره استفاده شود. • ارسال اطلاعیه. ممکن است گهگاهی از اطلاعات شخصی شما برای ارسال اطلاعیههای مهمی مانند اطلاعیه خرید و اطلاع تغییر شرایط، ضوابط و سیاستهای خود استفاده کنیم. اطلاعات مربوط به سفارشات تجارت الکترونیک برای پردازش سفارش خرید و خدمات پس از فروش مرتبط مورد استفاده قرار میگیرد؛ اعم از پشتیبانی مشتری و تحویل دوباره. • بسته به الزامات قوانین مربوطه، شما این حق را دارید که وقتی دلیل موجهی برای نگهداری اطلاعات شخصی شما نزد ما وجود ندارد، درخواست حذف این اطلاعات را بدهید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد به دلیل عوامل خارجی به وقفه در گفتوگوهای وین نیاز است.

دیدگاهتان را بنویسید