هفت آسمان و هفت زمین در

تذکر: جالب است که بدانیم تعداد سیارات منظومه شمسی که تا زمان انتشار کتاب فوق (1335ش) کشف شد و مؤلّف از آنها اطلاع داشت نه عدد بودهاند ولی شش عدد آنها همراه با ماه به دور زمین میچرخند و لذا ایشان دو مورد (یعنی عطارد و زهره) را به حساب نیاورده و شش عدد باقیمانده را از آسمانهای هفتگانه دانسته و وقتی یکی کمبود داشته است کره ماه را هم اضافه کرده است. خورشید 99.8% کل جرم منظومه ی شمسی را در خود دارد ( باقی مانده ی جرم منظومه ی شمسی بیشتر در سیاره ی مشتری جمع شده است). ماه تنها قمر سیاره ی زمین است که با بازتاباندن نور خورشید، شب های زمین را کمی روشن می کند. بر اساس نظریه غالب، کره ماه اندکی بعد از شکلگیری منظومه شمسی حدود 4.5 میلیارد سال پیش با برخورد سنگی به اندازه سیاره مریخ به کره زمین به وجود آمد. اما مقیاس زمانی این روند بسیار طولانیتر از طول عمر خورشید بوده ، بنابر این منظومه شمسی عمر کافی برای رسیدن به آن زمان را نخواهد داشت. قعده است. قعده همریشه با قُعود (نشستن) و مقعد (نشیمنگاه) و تقاعد (بازنشستگی) است که در این ماه عربهای جاهلی خانهنشین میشدند و برای جنگ، سفر، یا به جستوجوی آب و علف بیرون نمیرفتند.

مؤلف: در این معنا روایاتی دیگر نیز هست.و ممکن است مضمون آنها را و نیزمضامین آیات را به فرضیات مسلمه علوم امروزی تطبیق کرد، فرضیاتی که در باره آغاز خلقت عالم و هیات آن دارند، چیزی که هست از آنجایی که حقایق قرآنی را نمی توان با حدس وفرضیات علمی محدود کرد، لذا متعرض این تطبیق نشدیم، بله اگر روزی این فرضیات آن قدرقطعی و مسلم شد که به صورت برهان علمی درآمد، آن وقت ممکن است در مقام تطبیق آن باآیات قرآنی برآمد. سوم اینکه: منظور از آسمانهای هفتگانه، سیارات آسمان و یا خصوص بعضی از آنهااز قبیل خورشید و ماه و غیر آن دو نیست. از آنچه گذشت چند نکته به دست آمد: اول اینکه: آنچه از ظاهر آیات – البته فراموش نشود که می گوییم ظاهر نه صریح استفاده می شود این است که آسمان دنیا از بین آسمانهای هفتگانه عبارت است از آن فضایی که این ستارگان بالای سر ما در آن قرار دارند. دوم اینکه: این آسمانهای هفتگانه نامبرده، همه جزو خلقت جسمانی اند و خلاصه همه در داخل طبیعت و ماده هستند، نه ماورای طبیعت چیزی که هست این عالم طبیعت هفت طبقه است که هر یک روی دیگری قرار گرفته و از همه آنها نزدیکتر به ما، آسمانی است که ستارگان و کواکب در آنجا قرار دارند و اما آن شش آسمان دیگر، قرآن کریم هیچ حرفی در باره شان نزده، جز اینکه فرموده روی هم قرار دارند.

مطالعه ی اختلاف زمان در دریافت امواج اصلی و ثانوی به وسیله ی چند رصد خانه، نه تنها کانون لرزه را مشخص می کند، بلکه اطلاعاتی نیز برای بر آورد چگالی و توزیع مواد در داخل زمین، که زمین لرزه از میانشان گذشته است، در اختیار ما قرار می دهد. سوم اینکه: در این روایات یک روز را برای خلقت کوه ها قرار داده و حال آنکه خلقت کوه ها تدریجی بوده.و همچنین نظیر این اشکال در خلقت شهرها و نهرها و رزقها وارداست، چون آنها نیز به تدریج درست شده، نه در یک روز. همچنین در یونان باستان وجود دنیای زیرین مطرح بوده است.و همین افسانهها توسط محمد به قرآن آورده شده است». وجود آسمانها هفتگانه که مسیر حرکت سیارات هفتگانه (شامل خورشید و ماه) به حساب میآمده است و همچنین وجود عرش و کرسی (در قرآن آمده است) در دوره جاهلیت قبل از محمد رایج بوده است و محمد همان مفاهیم را از محیط بدوی گرفته و وارد قرآن کرده است». میزان ناحیه روشن ماه ، به موقعیت ماه نسبت به زمین و خورشید بستگی دارد. مثلا در دین هندو هفت جهان بالا (آسمان) و هفت دنیای زیرین (Underworlds) وجود دارد. اصولاً تصور بالا و پایین انسان ابتدایی و محمد غلط است.

این واگرایی در سطوح بالا و همگرایی در سطوح پایین باعث صعود ملایم و گسترده هوا در عمق زیادی از تروپوسفر میشود. یکی از استفادههای پزشکی از ابر رایانهها شبیهسازی این فرایندها در بدن است. به همین نحو تا هفت زمین را شمرد و گفت به خدا قسم اگر یکی از شما با طنابی به زمین هفتم بروید میافتید (سقوط میکنید). ترجمه: سپس (پیامبر) گفت آیا میدانید در زیر شما چیست. گفت زمین دیگری، آیا میدانید بین این زمینها چه فاصلهای است. گفت زمین، آیا میدانید چه چیزی در زیر آن است گفتند خدا و رسول بهتر میدانند. و از نظر ما این روایات بوی جعل می دهد، به چند دلیل: اول اینکه: در این روایات آمده که یهود پاسخ رسول خدا(ص)را پسندید و آن را موافق عقاید خود یافت، در حالی که موافق نیست زیرا در تورات در سفرتکوین آمده که: خدای تعالی نور و ظلمت و شب و روز را در یکشنبه آفرید و آسمان را دردوشنبه، و زمین و دریاها و گیاهان را در سه شنبه، و خورشید و ماه و ستارگان را در چهار شنبه وجنبندگان دریا و مرغان را در پنجشنبه و حیوانات صحرا و انسان را در جمعه، و در نتیجه در روزشنبه به فراغت و استراحت پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید