وظایف و سیاست ها

در صورتی که یک فعالیت، فاقد سه عنصر کلیدی «فناوری»، «انتقال برای کاربردی جدید» و «محصول» باشد، نمیتوان آن را یک فرآیند انتقال فناوری دانست. در این مرحله، افراد بر این باورند که توانستهاند فرصتهایی را برای ارائه کاربردی جدید از یک فناوری یا توسعه یک محصول برای پاسخ به نیازهای بازار، شناسایی نمایند. در صورت عدم وجود تحقیق و توسعه کافی در داخل شرکت (به دلایلی مانند عدم وجود منابع کافی و یا هزینه زیاد تحقیق و توسعه)، توسعه فناوری امری دشوار و غیرممکن خواهد بود. ۸.تهیه و تدارک مقدمات شرکت مقام عالی وزارت در اجلاسهای داخل و خارج از کشور. وزارت بازرگانی کره جنوبی در بیانیهای اعلام کرد این کشور به گروه اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، استرالیا، بریتانیا و نیوزلند پیوسته که از تحریمهای واشنگتن بر روسیه معافیت دریافت کردهاند. این حوزه، مبتنی بر علم موجود و کاربردهای جدیدی از فناوریهای در دسترس است. در صورتی که یک ایده، فاقد کاربردهای جدید و نوآورانه از فناوریهای موجود باشد، نمیتوان ادعا نمود که یک فرآیند انتقال فناوری در حال اجرا است. اگرچه تولیدکنندگان محصول تا حدودی در جبهه فناوری از فرآیند انتقال درگیر هستند، اما تمرکز اصلی آنها بر ارائه محصول جدید یا بهبودیافته برای مصرفکنندگان محصول است.

کشش تقاضا «Demand Pull»، به این معنا است که فرآیند انتقال فناوری، توسط فرد یا سازمانی آغاز گردیده که نیاز برآورده نشدهای را شناخته و با بهرهگیری از دانش خود، به دنبال ارائه محصولی برای پاسخ به آن نیاز است. ۱. برنامه ریزی بمنظور بازآموزی و ارتقاء دانش فنی و تخصصی اعضاء و اساتید آموزشهای فرهنگی و هنری درجهت توسعه ظرفیتهای کمی وکیفی درقالب برنامه های میان مدت و بلندمدت. 17- اصلاح نظام اداری و قضائی درجهت افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدماترسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزههای اداری و اجرائی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین موردنیاز. ۲۵. صدور کارت شناسایی برای کارکنان و مجوز تردد برای مراجعان به وزارت­خانه و اتخاذ تدابیر به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده و جعل در مدارک مذکور و ترددهای غیرمجاز. ۱۸. صدور مجوز پیش از چاپ و نشر کتاب (مکتوب و الکترونیک) براساس ضوابط و آئیننامههای مربوطه (با استفاده از روشهای به روز رایانهای) و نظارت بر اجرای دقیق آنها.

۱۳. بررسی وتعیین ضوابط و صدور مجوز فعالیت خبرنگاران و نمایندگان رسانه های خارجی و مؤسسات خدماتی مرتبط در ایران و نظارت بر کار آنها. ۶. نظارت بر مطالعه و بررسی وتهیه گزارشات و اطلاعات و آمار از وضع فرهنگی­استانها و مناطق و ارائه گزارش های مورد نیاز در خصوص مشکلات ، تنگناها، نظرات و ویژگیهای واحدهای استانی و شهرستانی و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع و شوراهای برنامه ریزی. ۱۰. بررسی و پاسخگویی مطالبات مردمی و دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات عمومی از طریق راه اندازی دورنگار، شبکه پیام گیر، تلفن گویا و برگزاری ملاقات­های عمومی. احترام به محرمانه بودن داوری همتا و اطلاعات مربوط به یک مقاله و یا بررسی آن را، در طی فرآیند داوری و یا بعد از فرآیند داوری، بیش­تر از آنچه توسط مجله منتشر شده است افشا نکند. در پژوهشی، رابطة هزینۀ بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی را بررسی کردند. در این مرحله، اجزا و طراحی محصول، دارای ضریب اطمینان بیشتری بوده و محصول، به صورت انبوه تولید میگردد. برای بهرهگیری از فناوری برای تولید یک محصول، لازم است تا اقداماتی نظیر خلق ایده، عملی ساختن آن در قالب نمونههای اولیه و انجام آزمایشها و بررسیهای نهایی برای عرضه محصول به بازار، انجام گیرد.

در این مرحله، فعالیتهای لازم برای عرضه یک محصول جدید به بازار، انجام میپذیرند. این ایده، میتواند منجر به کشفی جدید یا انطباق یک فناوری موجود در حوزهای جدید باشد. این گروه که میتواند شامل سازمانهای دولتی یا بنگاههای اقتصادی باشد که از طریق فناوری مورد بحث، به دنبال پاسخ به نیازهای ملی و یا بخش خصوصی است. فعالیت تجاریسازی محصول، میتواند شامل مراحل تولید، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش محصول باشد. به عبارت دیگر، هر فعالیت طی فرآیند انتقال فناوری، فرصتهای متعددی را ارائه میکند، اما از آنجایی که هر فرصت با پرداخت هزینه همراه است، لذا لازم است تا فرآیند، پیشرفت خود را بر رویداد حیاتی بعدی متمرکز نماید. ماده 9- قوای سهگانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صدا و سیما و دستگاههای نظارتی ازقبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت بر صدا و سیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانکها، سازمانها، شرکتهای دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصرة ذیل ماده(5) قانون محاسبات عمومی، شهرداریها و کلیة سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتی با درخواست مجمع ازطریق بالاترین مقام هر دستگاه همکاری لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات بهعمل خواهند آورد.

دیدگاهتان را بنویسید