وظایف و سیاست ها

پس از هجوم اقتصادی امپریالیسم به جمهوری اسلامی ایران و وضع تحریم های غیر قانونی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در ۲۴ بند از جانب مقام رهبری ابلاغ شد که پشتوانه اصلی آن نظریه ای در حقوق اقتصادی است که با عنوان “اقتصاد درون زا و برون گرا” شناخته میشود. به دلیل اینکه روش سیستم های نرم از عهده این امر برمی آید می تواند در طول مدیریت تغییر به عنوان یک روش برای توضیح حوزه های تغییر مبهم و غیر شفاف قابل کاربرد باشد . همچنین این مدل راهی برای شفاف کردن تغییرات غیر شفاف و ساختارمند شدن یک مشکل بدون ساختار و مورد توجه قرار دادن اثر این تغییرات نشان می دهد . به علاوه در مراحل اولیه فرایند تغییر باید روش هایی که می توانند برای حذف مقاومت در مقابل تغییرات به کار روند ، مورد توجه قرارداده شوند . به همین نحو، به امام خمینی تهمت میزدند که قصد دارد امپراطوری اسلامی ایجاد کند و بر نقض حقوق بشر در ایران بیش از عراق، سوریه و سایر متحدین غرب نظیر ترکیه تأکید میشد.

این شامل ارائه اطلاعات شخصی شما به آژانسهای عمومی یا دولتی، مکاتبه با شرکای سومشخص درباره اطمینانپذیری حساب شما به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، نقض قانون و سایر رفتارهای مخرب میشود. با استفاده از این روش می توان با شناسایی و ایجاد تغییرات ضروری که منجر به بهبودهایی در مشکل موجود می شوند ، آن را حل نمود . برای توسعه یک مدل کلی برای مدیریت تغییرات مبتنی بر فناوری اطلاعات ، باید زمینه هایی که منجر به تغییر می شوند مورد ملاحظه قرارگیرند. مقایسه بین موقعیت های واقعی و سیستم های مناسب ، تغییراتی را که ناشی از سیستم اطلاعات جدید هستد را نشان دهد که بر اساس آن می توان این تغییرات را مدیریت کرد (حرکت به حوزه C با دنباله روی پیکان iii) . از آنجا که ماهیت فن آوری اطلاعات ذاتا احتمالی است ، می توان گفت که در هنگام مواجهه با مشکلات مرتبط با فنآوری اطلاعات ، رهیافت حل مشکل نمی تواند منحصرا مبتنی بر دیدگاه سیستمهای سخت باشد و روش سیستم های نرم میتواند برای حل چنین مشکلاتی استفاده شود (Checkland & scholes ,1990 ) .

همچنین بیان گردید که در مورد تغییراتی که کاملا و بطور صریح شناخته شده اند میتوان با استفاده از اصول سنتی مدیریت تغییر عمل نمود ، اما در صورتی که تغییرات مبهم و نامعلوم بوده و از طبیعت اجتماعی برخوردار باشند ، باید روش های دیگری همچون روش سیستم های نرم که جزئی از مدل تغییر است را بکار گرفت و از طریق مشارکت فعال بخش های در گیر در امر تغییر به اهداف آن دست یافت . روش سیستم های نرم می تواند در این راستا مفید واقع گردد . رهیافت هایی که در سازمان ها برای تسهیل اجرای سیستم های اطلاعاتی به طور گسترده استفاده می شوند ، مبتنی بر مدل های تکنولوژیک می باشند ( Thach &Woodman ,1994 ). مدل های تغییر تکنولوژیک فعالیت های مهمی را که برای توسعه روش های پایدار و قابل اطمینان ضروری هستند در بر می گیرند (Humphrey,1989). برای آزمون فرضیهها، از نمونهای شامل 103 شرکت طی دورة زمانی 1389 تا 1393 استفاده شد.

اطلاعیه مهم به اطلاع می رساند بر اساس آخرین تصمیمات اخذ شده در ستاد کرونای دانشگاه و ستادهای آموزشی دانشگاه و دانشکده، کلاسهای زیر در دانشکده فناوری های نوین از هفته دوم آموزشی (۲۳ بهمن) تا انتهای هفته ششم آموزشی (۲۵ اسفند) به صورت حضوری برگزار خواهد شد. طبق مبنای امام الگوهای ترکیبی نیز شکل می گیرد. فقیه زاده و همکاران نیز در سطح بخش پلاستیک تلاش داشته ­اند، با ارزیابی توانمندیهای فناورانه و توان رقابتی در صنعت پلاستیک تصویر روشنی از ابعاد توفیق بنگاهها و موانع موجود در مسیر «رسیدن به پیشروها» نشان دهند. برای انجام مدیریت موفق در پیاده سازی سیستم ها باید به مدیریت تغییر و توسعه در فناوری و همچنین به روابط بین افراد ، روابط بین افراد و فن آوری و نیز روابط بین عملکرد های آنان و سازمان توجه نمود . بنابراین،تعاریف نوعدوم،محدودیت تعاریفنوعنخسترا ندارند گرچه اززوایاى دیگرى مورد اشکال و ایراد قرار مىگیرند که در اینجا مىتوان به دو اشکال اساسى اشاره کرد. مدیریت باید متقاعد شود که نگرش به کارکنان به عنوان بخشی از فرایند تغییر و توسعه و شنیدن نقطه نظرات آنان و حتی چنانچه امکان پذیر باشد استفاده از پیشنهاد های آنها در اجرای سیستم ضروری است. علاوه بر این همانگونه که قبلا اشاره شد ، ماهیت فناوری اطلاعات چنین است که تغییرات ناشی از توسعه و استفاده از سیستم های اطلاعاتی نمی توانند همیشه پیش بینی شوند .

دیدگاهتان را بنویسید