چرا علوم انسانی لازم است؟

انتقال فناوری را میتوان به یک ورزش تیمی تشبیه نمود، زیرا موفقیت در آن، در گروی مشارکت و ارتباط میان افراد است. لازم است بدانید برای موفقیت در رشتهی فناوری اطلاعات و یا کامپیوتر مهمترین عامل علاقه و اشتیاق شما به دنیای فناوری و تکنولوژی است، چرا که مطالعهی صرف دروس تئوری دانشگاه چندان برای شما کاربردی نخواهد بود و خود باید در این رشته مطالعه داشته و همواره دانش خود را به روز نگه دارید. غرض این است که کشور احتیاج دارد. آن کسی که میخواهیم با او ارتباط بگیریم چه انگیزهای دارد؟ ارتباط با چه کسی؟ گرچه ممکن است بعضی انگلیسیها که با فارسی آشنایی دارند خرد حافظ، عرفان جلالالدین بلخی و تشکیک رمانتیک عمر خیام را ارج نهند. اوّلاً تشکّر کنم از زحماتی که دوستان دارند در بخشهای مختلف میکشند، بخصوص در همین زمینهی مسائل اقتصاد مقاومتی که حالا اسم آقای جهانگیری را آوردیم، و ایشان در نقش ادارهکننده و فرماندهی قرارگاه این اقدام بزرگ، بنا است نقش ایفا کنند. من یک فرصتی دارم در این دیدار که اوّلاً تشکّر کنم از زحماتی که دوستان دارند در بخشهای مختلف میکشند، بخصوص در همین زمینهی مسائل اقتصاد مقاومتی که حالا اسم آقای جهانگیری را آوردیم، و ایشان در نقش ادارهکننده و فرماندهی قرارگاه این اقدام بزرگ، بنا است نقش ایفا کنند.

گرچه تدابیر مختلفی به کار رفته و کنترلهای متعددی در مراحل مختلف به عمل آمده تا در حد قابل قبولی نظام تجارت الکترونیکی اطمینان بخش باشد (حتی، برخی موسسات و شرکتهای بیمهای اقدام به بیمه کردن خطرات دستبردهای رایانهای کردهاند)، لهذا گهگاه گزارشهایی در خصوص بروز تخلفات، و سرقتهای الکترونیکی داده میشود که کارشناسان و متخصصین امور تجارت الکترونیکی با برپایی همایشهای بینالمللی و نشستهای تخصصی درصدد بودهاند که با اعمال شیوههای نوین و اطمینان بخش مانند تمهید حصول اطمینان در امضاهای الکترونیکی و روشهای دیگر از بروز تخلفات جلوگیری به عمل آورند. در یکی دو دهه اخیر برخی از اقتصاددانان برای تأکید بیشتر بر پایدار نگاه داشتن محیط زیست شاخه اقتصاد محیط زیست تأسیس کردهاند و نیز مطالعاتی را در زمینه اقتصاد بومشناختی (به انگلیسی: Ecological economics)صورت دادهاند. ۱۱. نظارت بر آماده سازی ساختمانها به منظور ارائه تسهیلات لازم تأسیساتی ، فنی ، حمل و نقل و امور خدماتی جهت برگزاری مراسم و مناسبت های خاص. این بحث استکبارستیزی و دعوای با کسانی که در خلاف این جهت حرکت میکنند، نهیب زدن به آمریکا و دیگران، این درواقع آن روی سکهی اقتصاد مقاومتی است. این که عرض کردیم به شما که خدا مبارک کند، درواقع همهی این حرفها در این «مبارک» هست، از همهتان متشکرم.

میانگین سالانه حقوق این گروه 59 هزار دلار بوده، در حالی که سایر گروهها دارای میانگین 48 هزار دلار بودهاند. بنده هیچ مخالفت که ندارم بلکه از اول مشوّق اینجور ارتباطات بودم، الان هم هستم. طرف، ابزارهای قدرتش زیاد است، تواناییهای زیادی دارد، به هیچ وجه ما دشمن را دست کم نمیگیریم و میدانیم دشمن که هست و چه هست و چه قدر توانایی دارد، اما از توانایی خودمان هم نمیتوانیم غفلت کنیم، ما هم تواناییهای زیادی داریم. وقتی زیاد هم تکرار کردیم و مدام گفتیم اقتصاد مقاومتی، از دهن هم میافتد؛ یعنی تکراری که شد، یک چیز کسالتباری هم میشود؛ عمل کنیم. خب، بنده خبر دارم که واقعاً آقایان کار میکنند و مشغولند؛ هم ایشان و هم همکارانشان؛ و باید تشکّر کنیم از اینکه این کار را میکنند. اینکه ما راجع به مسایل خارجی و سیاست خارجی و استکبار و نمیدانم از این حرفها هی مکرر میگوییم، تکرار میکنیم در حرفهای عمومی، در حرفهای خصوصی، این بخاطر این است. این عرض ماست. اگر این بشود آن وقت انشاءالله عید، مبارکِ به معنای واقعی خواهد بود.

اوّلِ صحبت عرض کردم که یک دوراهیای را دشمن نشان میدهد به ما؛ میگوید یا بیایید تسلیم آمریکا بشوید و هر چه او میگوید گوش کنید، یا فشار و تحریم ادامه پیدا میکند؛ این یک دوراهی است که گفتیم غلط و دروغ است، امّا یک دوراهی دیگری وجود دارد: یا بایستی مشکلات تحریم را تحمّل کنیم یا ایستادگی کنیم بهوسیلهی اقتصاد مقاومتی.(۶) خیلی خب، آمادگی شما خوب است، منتها برای اقتصاد مقاومتی، صِرف آمادگی کافی نیست؛ ما گفتیم «اقدام و عمل». استقلال فرهنگی هم که من همیشه سالها روی آن تکیه کردم هم جزو همین چیزهاست. الان هم مسئولین دولتی را دایماً تشویق میکنم به افزایش ارتباطات. رئیس جمهور، افزود: در مدت سپری شده از آغاز فعالیت دولت تلاش کردیم که خلق پول و افزایش نقدینگی مهار شود و از بانک مرکزی استقراض نشود. این دوره از اواخر دهه 1330 آغاز شد و در مقطعی کوتاه اوایل دهه 1340 پایان یافت.

دیدگاهتان را بنویسید