چرا چین ارز خود را دستکاری میکند؟

وزیر امور خارجه چین نیز در این ملاقات، با تایید نظرات وزیر خارجه کشورمان که امروز و در قالب مقاله در مطبوعات چین منتشر شده است، دیدگاههای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این مقاله را نشان دهنده افق بلند روابط دو کشور توصیف کرد. سال ١٩٧٩، چین سیاست اصلاحات و درهای باز را به اجرا گذاشت و با آمریکا روابط سیاسی برقرار کرد؛ در همان سال، به رهبری امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست و جمهوری اسلامی تأسیس شد. این سازمانها که برخلاف شمار زیادی از بخشهای دولتی سنتی، بار منافع سازمانی را به دوش نمیکشیدند، منشأ و منبع بسیاری از اصلاحات اجرا شده در دهههای ۸۰ و ۹۰ بودند. باتوجه به آنکه «تنظیم خانواده» و کنترل جمعیت با اقبال عمومی مواجه و در طی سالهای اخیر دلایل زیادی بر صحت سیاستهای مربوط به آن اقامه شده است، ما در این نوشتار به توضیح جنبههای دیگر این بحث خواهیم پرداخت. استوار ساختن تحلیلها و بررسیهای مربوط به مشکلاتی نظیر فقر، بیماریهای واگیردار، فحشا، فروپاشی خانواده یا کم رغبتی جوانان به ازدواج، بر مباحث جمعیت شناختی، باعث گردیده که علت العلل همه معضلات فوق و موارد، مشابه افزایش جمعیت تلقی شود. چین بهخوبی میداند که برای پیشی جستن از آمریکا و تأمین منافع خودش باید سیاست متوازنی داشته باشد به طوری که با همه کشورهای منطقه غرب آسیا از ایران و عربستان گرفته تا ترکیه و اسرائیل رابطه خوبی داشته باشد، بنابراین طبیعی است که موضع این کشور در بحرانهایی که یک سمت آن ایران است موضعی متوازن باشد.

اکنون دولت چین برای فرزندآوری خانوادهها تسهیلات ویژهای فراهم کرده است، بعنوان مثال دولت این کشور با ارائه یارانه و ارائه مزایای مالیاتی، آموزش، تامین اجتماعی و مسکن آنان را تشویق میکند تا صاحب فرزند بیشتری شوند. همانطور که راه حل اساسی خود وی برای حل بحران، تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج در سنین بالا، خودداری هرچه بیشتر از برقراری ارتباط جنسی چه قبل و چه بعد از ازدواج یا خودداری از بچهدار شدن بود. در مجموع سیاست خارجی چین در دوره مائو، از سال ۱۹۴۹ تا اواخر ۱۹۷۰، متأثر از نفوذ و نقش پر رنگ عقیدتی در این حوزه بود و با توجه به سیاست گرایش به یک سمت، سیاست خارجی مائو به سمت سوسیالیسم بود یا امپریالیسم و به گفته وی راه سومی وجود نداشت. همچنین رقم کل جمعیت که برابر با ۱٫۳۴ میلیارد نفر در اوایل سالجاری است نشانگر افزایش ۷۳٫۹ میلیون نفری است که این افزایش جمعیت برابر با جمعیت ترکیه یا مجموع جمعیت در ایالتهای کالیفرنیا، تگزاس و اوهایو است.

طبق گزارش تحلیلگران غربی، حجم مصرف آمریکاییها که با این فرهنگ خو گرفتهاند بسیار بالاست؛ به طوری که در دهه آینده با آنکه چینیها و هندیها هر کدام 10 برابر آمریکاییها به جمعیت کره زمین اضافه میکنند، اما فشاری که از جانب آمریکاییهای امروزی بر طبیعت زمین وارد میشود، بیشتر از آن مقداری است که مجموع چینیها و هندیها وارد میکنند. به هر حال این موضوع با توجه به تأثیرات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی گستردهاش از جمله موضوعاتی است که باید به صورتی سیّال و دایمی مورد بحث اندیشمندان قرار بگیرد و کاملاً روزآمد شود. هدف از این نوشتار نفی یا اثبات ضرورت فعلی و مقطعی برنامههای کنترل جمعیت و تنظیم خانواده نیست؛ بلکه ایجاد پرسشهای نوین در این باره و شفافسازی ابعاد مختلف بحث مزبور است. بنابراین علیرغم آنکه در حال حاضر در سطوح مختلف مدیریتی کشور، ضرورت کنترل جمعیت و تنظیم خانواده بدیهی تلقی شده است، جای بحث و گفتگوی علمی قابل توجهی در این باره وجود دارد.

غافل از آنکه اجرای کامل برنامههای مربوط به کنترل جمعیت، آنگونه که در غرب مطرح است، مستلزم تن دادن به تمام پیامدهای آن نیز هست. دومین مسئلهای که توجه به آن ضرورت دارد، عبارت است از اینکه در اغلب متون مربوط به مباحث کنترل جمعیت، مشکلات موجود فراروی جامعه انسانی با تحلیلی یکسویه به رشد جمعیت نسبت داده شده است. مراد از جنبههای روانی ایجاد جریانی است که با دلهره و هراس نسبت به آینده از کمبود منابع طبیعی به خصوص منابع غذایی خبر میدهد. بسیاری از جمعیتشناسان، دیدگاههای جامعهشناختی مبتنی بر کنترل جمعیت را به توماس مالتوس ( 1766 م) نسبت میدهند. میزان تقاضا برای غذا و انرژی بیش از پیشبینیها در حال افزایش است.تفاوتهای مذهبی نیز یکی از عوامل موثر بر رشد جمعیت است. عوامل موثر بر کاهش یا افزایش جمعیت عوامل متعددی بر کاهش یا افزایش جمعیت تأثیر دارند، عواملی نظیر: درصد جوانی یا پیری جمعیت، مرگ و میر بهخصوص مرگ و میر کودکان، استانداردهای فرهنگی پدران و مادران، جنگها و مناقشات، آگاهی دادن به جامعه و معیارهای مهم جمعیتشناختی در هر دوره – رفتار دموگرافیک- آثار یا لوازم بسیار گسترده مدرنیته و تمام ساختارهای مرتبط با آن، تحولات فراوانی که درباره زندگی زنان رخ داده است، سن ازدواج، مسایل اقتصادی و معیشتی و مواردی دیگر.

دیدگاهتان را بنویسید