چگونه به حالت کنونی خود رسیدهاست؟

این گرایش ارتباط نزدیکی با نجوم و اختر فیزیک دارد ولی مباحث آن بسیار کلان تر و در دایره مباحث سیاهچاله ها و نظریات درباره گرانش کیهانی و پرتوهای کیهانی می باشد. در آن زمان، فیزیکدانان معتقد بودند که جهان ایستا است – نه در حال انبساط است و نه در حال انقباض – اما اینشتین نشان می دهد که گرانش باعث می شود یکی یا دیگری را انجام دهد. ارسطو در جای دیگر پاسخ دیگری بیان میکند. در واقع فرض تکوین در خود ماده(یعنی معدوم بودن ماده و بوجود آمدن آن از عدم)مستلزم وجود مادهای دیگر است که خلاف فرض و محال است.

با این حال، هنگامی که دانشمندان می خواهند مقدار انرژی حاصل از حرکت ذرات مجازی را محاسبه کنند، به نتیجه ای می رسند که قدرتی برابر با 120 مرتبه از آنچه که داده های ابرنواختر نشان می دهد، است. وی در متافیزیک میگوید:«هیچ چیز، تصادفا به حرکت نمیآید، بلکه باید همیشه چیزی وجود داشته باشد(که آن را به حرکت آورد).» (59) همین اصل نیاز متحرک به محرک، ما را به ضرورت وجود محرک اول میرساند زیرا«از آنجا که هر متحرکی بایستی به توسط عاملی حرکت یابد، موردی را در نظر میگیریم که در آن شیء در جنبش است و بوسیله عاملی که خود آن عامل در حرکت است حرکت داده میشود، و آن عامل نیز حرکتش را از عامل متحرک دیگری اخذ میکند، و آن عامل نیز بوسیله چند چیز دیگر، و همین طور تا به آخر؛البته این رشته نمیتوند تا بینهایت ادامه یابد، بلکه بایستی که محرک اول وجود داشته باشد».

این تصویر که بر پایۀ داده های ماهواره ی WMAP بدست آمده، تابش پس زمینه کیهانی درست ۳۸۰ هزار سال پس از بیگ بنگ را نشان می دهد. کیهانشناسی نظری به صورت امروزی آن، با انتشار مقالهای از اینشتین در سال ۱۹۱۷ آغاز شد. توضیح و تطبیق مطالب فوق در اقسام مختلف حرکتها و اینکه عامل خارجی در حرکت موجودات زنده و حرکت جمادات چیست، در مباحث آتی (13) مطرح خواهد شد و در اینجا به مقداری بسنده شد که معنای طبیعت و طبع را روشن سازد.

در اینجا باید دو نوع مرز متفاوت را از هم بازشناخت. ظاهراً حل باطل نمای آلبرس و این کشف که جز در مورد همسایگان بسیار نزدیکمان، کهکشانها با سرعتهایی متناسب با فاصله میگریزند حاکی از جهانی در حال تغییر است که باید از حالتی متراکم تر – انفجار بزرگ – تکامل پیدا کرده باشد. تابش (فوتون) در ماده به دام افتاده بود ولی با انبساط عالم و سرد شدن آن، الکترونها و پروتونها تشکیل اتمهای خنثی دادند و ماده توانایی به دام انداختن تابش را از دست داد. از آن فلسفه طبیعت سرچشمه می گیرد که شامل مطالعه فلسفی موجوداتی است که جهان فیزیکی را تشکیل می دهند.

بنابراین حرکت مکانی از جهت حرکت علت (محرک)وحرکت اجزای تشکیل دهنده شیء، بر دیگر تغییرات مقدم است، اما نسبت به شیء کامل که صورت خود را دریافت کرده است، حرکت مکانی از همه تغییرات مؤخر است. پس تنها قسم اول که تغییر از موضوع به موضوع است، باقی میماند که شرایط تغییر و حرکت را داراست.بنابراین حرکت همیشه از یک موضوع به موضوع دیگر است و این مطلب فقط در میان اضداد یا یک ضد و یک واسطه میتواند برقرار باشد.

اما از آنجا که مبدأ و منتها ضد یکدیگرند پس باید از یک جنس و مقوله باشد مثلا حرکت از یک رنگ به رنگ دیگر یا از یک مکان به مکان دیگر. توی دبیرستان چه رشته ای رو باید بخونم؟ در دهه 1920، الكساندر فریدمن، فیزیكدان روسی، معادله ای را توسعه داد كه هم اكنون معادله فریدمن نامیده می شود و خصوصیات جهان را از بیگ بنگ به بعد توصیف می كند، طبق یك آموزش آنلاین از دانشگاه ایالتی جورجیا به اثبات رسیده است.

جهان بعد از بیگ بنگ به مقدار زیادی حاوی هیدروژن و مقدار کمی هلیم بود. اهورامزدا در روشنایی و اهریمن در تاریکی مسکن داشتهاست و میان این دو تهیگی (فضای خالی) بوده و اراده مطلق اهورامزدا بر جهان حاکم بودهاست. آ. قوانین حاکم بر هر بخش از جهان در حوزههای خاص، در بخشهای دیگر و در آن حوزه خاص نیز حاکمند. قبلا در بحث ارتباط حرکتها با یکدیگر، این مطلب بیان شد که از نظر ارسطو حرکت مکانی یا جنبش، نوع اولیه حرکت است و هم از حیث زمان و هم از حیث توقف دیگر حرکتها و تغییرها نسبت به آن، حرکت نخستین است.

اما پس از رنسانس که علوم تجربی جایگاه رفیع تری یافتند، هر چند با تغییر جایگاه فلسفه ناچار شد خود را با علم هماهنگ سازد و با همین انگیزه کانت کوشید تا متافیزیکی متناسب با فیزیک نیوتونی بنا کند. انیشتین برای آنکه معادلاتش را با جهانی وفق دهد که در آن زمان منجمان بدان عقیده داشتند، ناچار شد عاملی اضافه موسوم به «ثابت کیهان شناختی» را در آنها وارد کند. نجوم آماتوری مطالعهی دقیق و علمی آسمان است اما تفاوت بنیادینی که با نجوم حرفهای دارد به طور خلاصه در دو نکته متمرکز میشود.

مهمترین نکته در این درس حل مسائل بسیار زیاد میباشد. همچنین بازدیدکنندگان علمی از خارج نیز در این مجموعه از سمینارها شرکت می کنند. از سوی دیگر، ارسطو در مقابل نحله«مگاری»-که از طریق انکار قابلیت و بوسیله تقسیم حرکت به حرکتهای جداگانه و واحد و غیر قابل تقسیم، استمرار حرکت را انکار میکردند-از طریق مفهوم قوه و فعل، استمرار حرکت را اثبات میکند. رشته مهندسی کیهان شناسی، قسمت مادی خلقت خداوند را بررسی میکند و به عنوان یک رشتهای که کارش بررسی و تدوین قوانین خلقت خداوندی است در مقیاس عظیمی به کیهانشناسی می پردازد.

آنچه به عنوان یک خلا در فیزیک و کیهان شناسی شناخته می شود ، با خصوصیات اصلی فیزیکی مشترک است و بیش از آنکه هیچ نامی نداشته باشد ، شایسته نام مکان یا فضا-زمان است. آنها سن عالم را از مرتبه صد هزار سال میدانستند. در سال ۱۵۴۳ کوپرنیک که فزون بر دانشوری در اخترشناسی، در الهیات و پزشکی هم تبحر داشت، کتاب به نام «گردش افلاک آسمانی» را در نوشت.

برای نخستین بار در تاریخ، تلسکوپ ساخت وی توانست گالیله در سال ۱۶۰۹ سطح ناهموار ماه، لکههای خورشیدی و چندین هزار ستاره را در نوار کهکشان به گونهای متمایز و مشخص ببیند. اگر جهان را – چنانچه در مدلهای فریدمان کرهای در حال انبساط در نظر بگیریم در هر لحظه، فضا، سطح این کره است که با گذشت زمان بزرگتر میشود. سادهترین تفسیر این معادلات، مدلهای ناایستا را مجاز میشمرد یا میشد جهانی در حال انبساط داشت یا جهانی در حال انقباض ولی نه جهانی ساکن و ایستا.

دیدگاهتان را بنویسید