کرسیهای نظریهپردازی جایش خالی است

سهم رسوب فناوری چند دلار بوده است و همینطور سهم انتقال فناوری؟ ما حتّی سنگهای قیمتیای را هم که داریم -سنگهای ساختمانی قیمتیای که در کشور وجود دارد- خیلیهایش همینطور آمادهنشده به خارج صادر میشود که این چیز خیلی عجیبی است و بعضی از این وزرای ما در این زمینهها واقعاً کوتاهی کردهاند. این منطق هم منطق درستی است که ما اقتصادمان اقتصاد نفتی است، اقتصادِ منبعمحور است -یعنی همینطور سرمایه را بفروش و بخور؛ سرمایه است دیگر- این باید تغییر پیدا بکند؛ باید مبتنی بشود بر ارزش افزوده. اطمینان از ارزش مالی بدست آمده از همه تامین کنندگان و قراردادهای فناوری اطلاعات. ۱۷. بررسی اثربخشی فعالیت رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی با جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن در حوزه مطبوعات و تبلیغات ایران و جهان. ۱۸. بهرهگیری و استفاده لازم از نتایج مطالعات مرتبط با روند توسعه صنعت چاپ و نشر جهان و منطقه در اجرای سیاستها و برنامههای مرتبط این حوزه در کشور. صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت ثامن به شماره ثبت 3187 براساس مصوبه دهمین کارگروه هماهنگی ماده 100 صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ تشکیل و از ابتدای سال ۱۳۹۰ با حضور معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر مصطفی قانعی بهطور رسمی افتتاح و آغاز بهکار کرد.

و این شعار تا حدودی عملی شد در کشور، لکن بهطور کامل بایستی کار ادامه پیدا کند تا انشاءالله این شعار عملی بشود. با استمداد از هدایت و عنایت پروردگار و در سایهی توجّهات حضرت ولیّاللهاعظم (ارواحنا فداه) و با تبرّک و تفأّل به همزمانی با ایّام ولادت حضرت امام ابیالحسنالرّضا (علیهآلافالتّحیّةوالثّناء)، اینجانب به پیروی از گزینش ملّت ایران، رأی آنان را تنفیذ و دانشمند محترم جناب حجّتالاسلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم و با دعا برای موفّقیّت ایشان، مؤکّداً توصیه میکنم که این منصب خطیر را وسیلهای برای کسب رضای الهی و ذخیرهای برای هنگامهی لقاء پروردگار قرار دهند و همّت خود را متوجّه استقرار عدالت، و جانبداری از محرومان مستضعف، و اجرای احکام اسلام ناب، و تقویت وحدت و عزّت ملّی، و توجّه به توانمندیها و ظرفیّتهای عظیم کشور، و صراحت در بزرگداشت ارزشها و مبانی انقلاب اسلامی نمایند، و مطمئن باشند که ملّت غیور و شجاع، خدمتگزاران کشور را در دشواریها و در مقابله با زورگوییها و زیادهخواهیهای استکبار تنها نخواهد گذاشت.

در زمینهی اشتغال و در زمینهی تولید داخلی و تولید ملّی، فعّالیّتها باید افزایش پیدا کند؛ باید مضاعف بشود، عقبماندگیها باید جبران بشود. اقتصاد مقاومتی را مسئولان محترم جدّی بگیرند، به زبان اکتفا نکنند؛ اقتصاد مقاومتی با واردات بیرویّه نمیسازد، با ضعف تولید نمیسازد؛ تولید داخلی را قوی کنند. دشمن، با اقتدار جمهوری اسلامی مخالف است؛ هرچه عنصر و مایهی قدرت در جمهوری اسلامی است، دشمن با آن مخالف است. این نوع نگرش، نگرشی فلسفی به علوم انسانی است و فیلسوفان علوم انسانی اسلامی باید بدان توجه پیدا کنند. در این برنامه حجتالاسلام مجتبی نامخواه دبیر جشنواره طی سخنانی درباره جشنواره علوم انسانی عمار گفت: در دیدارهایی که مسئولان جشنواره فیلم عمار با رهبر معظم انقلاب داشتیم، ایشان به توجه به علوم انسانی تأکید داشتند، از این رو موضوع جشنواره علوم انسانی در دستور کار قرار گرفت و در واقع این جشنواره مولود جشنواره فیلم عمار است. بدین معنی که در دفتر چندین سیستم رایانه وجود دارد که با بهره گیری از شبکه داخلی با یکدیگر در ارتباطند و هر یک به منظور تایپ، ویرایش و ارسال خبر مجهز به نرم افزارهایی هستند.این مرکز مجهز به زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

بررسی داده های رخدادها به منظور تحلیل مشکلات ارجاع داده شده. تدبیری اندیشه بشود که این سرمایهها، این استعدادها، این ظرفیّتها به کار و تولید در داخل و ثروتسازی و ایجاد ثروت در داخل بینجامد؛ این تدبیر میخواهد. یک مدّتی گرفتار انتخابات و حرفهای انتخاباتی و این حرفها بودیم، وقت گذشت؛ باید جبران کنند تا بتوانیم به یک جایی برسیم در این زمینه. سیستم، مجموعهای از اجزای به هم پیوسته است که برای تحقق اهدافی واحد با هم در تعامل هستند. همهی مسئولین و مطّلعین و آگاهان و آحاد مردم شاید معتقدند که امروز یکی از مسائل اصلی کشور مسئلهی اقتصاد کشور است. البتّه اقتصاد مقاومتی علاج همهی اینها است که باید با جدّیّت دنبال بشود؛ ولی امروز با توجّه به کارهایی که دشمن دارد میکند، ممکن است یک بخشهای خاصّی از اقتصاد مقاومتی اولویّت پیدا بکند که آنها را بایستی دنبال بکنند. این رشته دانشی را به مخاطب منتقل می کند که طی آن روش های جمع آوری اطلاعات، استفاده و انتقال آن میسر شود.در کشور ما نیز در راستای ایجاد تغییرات بنیادین و منطقی و دستیابی به نیروهای متخصص و کارآمد رشته فناوری اطلاعات به صورت متمرکز و غیرمتمرکز در مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه ها ارایه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید