123-144; Ingram, 2022, Chapters 2-7, Pp

امریکا همچنین به صندوق بینالمللی پول فشار وارد کرد تا دسترسی کابل به ۴۴۰ میلیون از سرمایهاش در این صندوق را مسدود کند تا اینکه افغانستان برخی شرایط خاص را بپذیرد. با توجه به اینکه طالبان به شدت و به صورت اضطراری به پول نقد نیاز دارد، احتمالا به پیشنهاد میانجیگری ترکیه برای گفتگو با امریکا رضایت خواهد داد. واشنگتن معتقد است که تحرکات روسیه و چین در جنوب آسیا و مرکز آن بزرگترین تهدید امنیتی برای امریکا محسوب میشود و وقتی رقابت میان این قدرتهای بزرگ شدت یابد، اهمیت افغانستان به عنوان تقاطع مهمی که روسیه، چین، هند، پاکستان و ایران را با هم وصل میکند، دوچندان خواهد شد. فوری؛ درگیری نیروهای مرزی ایران با طالبان | جنگ بزرگ در راه است؟ جنگ با شدت بیشتری تا پانزده روز ادامه یافت و در روز پانزدهم نیروهای عملیاتی توانستند خطوط دفاعی به دست آمده را تثبیت نمایند. برای مثال اگر بیثباتی در افغانستان به کشورهای چچن، داغستان و تاتارستان و دیگر همسایگان خصوصا تاجیکستان و ازبکستان نفوذ کند، امنیت روسیه به شدت تهدید میشود.

بودجه نظامی بغداد از مجموع بودجه نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیشتر شد. آمریکا جنایتکارازسال 2001 تاکنون به همراهی انگلیس با کمک مالی برخی کشورهای عربی مانند عربستان سعودی، امارات، بحرین، مغرب واردن ازتروریسم برای تغییر حکومت ها استفاده می کند وهمچنان نیزادامه می دهد. با توجه به اینکه پاکستانیها اساسا با دیده شک و تردید به این طرح مینگرند، ترکیه میتواند از دوستیاش با پاکستان استفاده کرده و روابط خود با واشنگتن را سر و سامان دهد. واشنگتن هر کاری خواهد کرد تا از سرعت رشد اقتصادی چین کاسته و مانع از این شود که روسیه بار دیگر چتر نفوذ خود را بر سر آسیای مرکزی بگستراند. هرچند به نظر میرسد که اردوغان تصمیم خود را گرفته و کسی جلودارش نیست. این جنگ در حالی شروع شد که مردم ایران دوران نقاهت پس از انقلاب را میگذراندند و طبعاً به بازسازی کشور و آرامش و سازندگی میاندیشیدند. دلم برایش سوخت. رفتم کاسه ای پر از آب آوردم دادم دستش. همین الان دارند آب ما را میدزدند. اما الان تمرکز بر بخش شیعیان در بحرین است نه ایرانیان و فارسزبانان.

اگر به برجام از منظر دیپلماسی دقت کنیم، برجام یا موضوع بحرین بهترین بعدی در آن شرایط بودند؟ اول کویت و قطر خواستند مجزا شوند؛ ولی موضوع مجمعالجزایر بحرین هنوز تعیین تکلیف نشده بود. بازی در زمین تعیین شدهی تعادل و توازن استراتژیک نمیتواند متضمن منافع ملی و امنیت ملی باشد. نگرانیهای دولتهای منطقه از شرایط جدید ایران پس از انقلاب اسلامی و بهمخاطره افتادن منافع و امتیازات دولتهای بزرگ غربی در منطقه و از سوی دیگر، نوپایی حکومت جدید ایران و آماده نبودن قواینظامی برای مقابلهبا حملات مرزی نیز در تصمیمگیری دولت بعث عراق برای حمله به ایران مؤثر بوده است. این کریدور بخشی از طرح بزرگ کمربند راه چین است. امارات در اولین حمله موشکی از سوی انصارالله یمن، به حمایت آمریکا و “اسرائیل” پناه برد. وی میبایست دولت قاجار را به صلح با روسها اقناع میکرد. با چه توجیهی که حتی در رسیدگی به امور ایثارگران ناتوان هستید، آمادگی خود را در جهت رتق و فتق امور شهدای عراقی (قاتلان فرزندان ملت شریف ایران) اعلام کرده اید؟ وجود نداشت. بسیاری از این سلاحها در شرایطی به عراق سرازیر میشد که این کشور پولی برای خرید آنها نداشته و خود را همه ساله به فروشندگان خود مقروض میساخت.

و، اما از دیدگاه مسکو مهمترین مساله در افغانستان این است که این کشور آنقدر بیثبات شود که بتواند بیثباتی را به داخل مرزهای روسیه صادر کند. از دیدگاه مسکو چشمانداز تاسیس امارت اسلامی شبیه به آنها در افغانستان در این کشورها و مناطق، به هیچ عنوان دور از ذهن نیست. بسیاری از افغانها اساسا با چشمانداز برخورداری از یک دولت مستقر بیگانهاند. عراق تحت شرایط جدید به حملات خود ادامه داد و پس از بازستادن مناطق مجنون و شلمچه، مجدداً در صدد اشغال خرمشهر و آبادان و بخش دیگری از جبهه جنوب برآمد. ایران از لحاظ سنتی با گروه های اقلیت موجود در افغانستان مانند تاجیک ها، ازبک ها، آیماق ها، ترکمن ها و بلوچ ها ارتباط خود را حفظ کرده و همینطور از لحاظ زبانی نیز نزدیکی بیشتری با زبان دری که برگرفته از زبان فارسی است دارد که این اجازه را به تهران می دهد که نه فقط با آن گروه های اقلیت بلکه با پشتوها نیز رابطه محکمی برقرار کند. پس از شروع جنگ هم ترس از گسترش آن و به ویژه هراس حکومتهای عرب میانه رو از حملات ایران به تأسیسات نفتی آنها در خلیج فارس، مانع ابراز حمایت آشکار این کشورها از عراق می شد.

دیدگاهتان را بنویسید